7.1 Mange or mye?

Match the items on the right to the items on the left.
Det er ..... studenter på kurset.
De lærer ..... nye ord hver uke.
De lærer også ..... grammatikk.
Anna har gjort ..... oppgaver i arbeidsboka.
Det er ..... arbeid å skrive essay.
Marinela har ..... søsken.
Li har ..... bilder av familien i et album.
Faren til Li er pensjonist. Han har ..... fritid nå.