8D.2 Verbos irregulares

Ejercicios de rellenar espacios en blanco

Rellena todos los espacios en blanco, luego pulsa en «Control» para controlar tus respuestas. Puedes presionar «Ayuda» para recibir una pista. ¡Observa que perderás puntos si pides ayuda o pistas!
Infinitive   Present tense   Past tense   Present perfect
ser/estarå væreervarhar
convertirse en / hacerseå bliblir   har blitt
darå gigirhar gitt
recibir /receive   å fåfårhar fått
tomarå tatarhar tatt
tenerå haharhaddehar
estar de pieå ståstårstått
venirå kommekommerhar kommet
ir/viajarå dradrarhar dratt
contarå fortellefortellerhar fortalt
hacerå gjøregjørhar gjort
beberå drikkedrikkerdrakkhar
ir a pie/andarå gågårhar gått