8D.2 Irregular verbs

Fill in all the gaps, then click «Check» to check your answers. You can click «Hint» to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Infinitive   Present tense   Past tense   Present perfect
beå væreervarhar
becomeå bliblir   har blitt
giveå gigirhar gitt
get/receive   å fåfårhar fått
takeå tatarhar tatt
haveå haharhaddehar
standå ståstårstått
comeå kommekommerhar kommet
go/travelå dradrarhar dratt
tellå fortellefortellerhar fortalt
doå gjøregjørhar gjort
drinkå drikkedrikkerdrakkhar
go/walkå gågårhar gått