LearnNoW - Flashcards 9D

English - Norwegian

a working lifeet arbeidsliv
an articleen artikkel
a bakeren baker
a farmeren bonde
farmersbønder
involved, interested, engagedengasjert
a fishermanen fisker
a hairdresseren frisør
to manageå greie
to hateå hate
ratherheller
interestedinteressert
to interviewå intervjue
a journalisten journalist
a class newspaperei klasseavis
a knowledgeen kunnskap
a doctor, GPen lege
a teaching professionet læreryrke
a salaryei lønn
usefulnyttig
a piloten pilot
a pop starei popstjerne
professionalprofesjonell
to cooperateå samarbeide
a societyet samfunn
a salesman, sales assistanten selger
a waiteren servitør
a phone numberet telefonnummer
an educationei utdanning
to selectå velge
a professionet yrke