LearnNoW - Flashcards 3A

Norwegian - English

en barnehagea kindergarten
å boto live
et borda table
å finneto find
en flyttebila moving truck/lorry
en frokosta breakfast
å gjøreto do, make
hjemmeat home
i dagtoday
innin, inside, into
å jobbeto work
å kjenneto feel, know
å leto laugh
å liggeto lie
en madrassa mattress
en mandaga Monday
en morgena morning
morsomfunny
må (å måtte)must, has to
å måttehave to, must
noe (noen)something
rundtround, about
å sito say
skal (å skulle)will, shall, is going to
en skolea school
å skullewill, shall
å smileto smile
å spiseto eat
å tenketo think
en venna friend
våkenawake
å våkneto wake up