LearnNoW - Flashcards 8D

Norwegian - English

atthat
beggeboth
bestbest
en disiplina discipline
en engelskprøvean English test
et faga subject
et favorittfaga favourite subject
fikkgot
fordibecause
frifree
et friminutta break
å glemmeto forget
ei historiea history
en karaktera grade, rating
kjempelettreally easy
en matematikkmathematics
mine (cf. min)my, mine
et naturfaga science
ei oppgavea task, exercise
opptattbusy
en prøvea test, sample
et samfunnsfagsocial science
spør (å spørre)asks
ei tavlea blackboard
en teksta text
en torsdaga Thursday
et trinna level
urettferdigunfair
utenwithout
utroligincredible
vanskeligdifficult
å øveto practice