LearnNoW - Flashcards 11A

Norwegian - English

begeistretexcited
ei dokkea doll
et dokketeatera puppet theater
et ektepara married couple
et eventyra fairy tale
et eventyrteatera fairy tale theatre
en festa party
et folka people
en forestillinga show
hjelpsomhelpful
å husketo remember
å invitereto invite
lei segupset, sorry
lille (liten)small
mindreless
å misteto lose
ordentligproperly
en ringa ring
rotetemessy
å ryddeto tidy
ryddigtidy
skittendirty
en skomakera shoemaker
en sluttan end
ei synda pity
tankefullpensive, thoughtful
en teaterforestillinga (theatre) play
vunnet (å vinne)won