9.8 Verb

Fyll inn alle lukene og trykk «Sjekk» for å kontrollere svarene dine. Bruk knappen «Hint» for å få en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spør om hint!
Bøy verbene.

InfinitivPresensPreteritumPresens perfektum
å lese leserlestehar lest
å angripe angriperhar
å be ber har
å bærebærer har
å drikke har
å falle faller har
å foretrekke foretrekker har
å forsvinne forsvinner har
å få får har
å gi gir har
å gråte gråter har
å hjelpe hjelper har
å le ler har
å ligge ligger har
å legge legger har
å settesetter har
å sittesitter har
å motta mottar har
å påståpåstår har
å se ser har
å skrikeskriker har
å springespringer har
å stryke har
å syngesynger har
å vinne vinner har
å ødelegge ødelegger har