1.1 a) Alfabetet (The alphabet)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


a – b – c – d – e – f – g – h – i – j – k – l – m – n – o – p – q – r – s – t – u – v – w – x – y – z – ζ – ψ – ε