Gustav Erik Gullikstad Karlsaune

DEN GRESK-ORTODOKSE KIRKEN

Den ortodokse kirken vokste ut av de aller første menighetene i det gresk-hellenistisk dominerte kulturområdet rundt det østlige Middelhavet. Ofte kalles denne kristne tradisjonen derfor også rett og slett for Østkirken. Den har helt fra begynnelsen vært en del av kristenhetens historie, og i 2000 år har den holdt fast på at det er kirkens uoppgivelige hovedoppgave å føre de uttrykksformene for den kristne troen som gudstjenesten i disse urmenighetene hadde, uforfalsket videre. Det var også denne kirkelige tradisjonen som fra 800-tallet ved misjon, bredte seg nordover inn på slavernes områder og formet den grenen av den ortodokse kirke-familien der den Den russisk-ortodokse kirken med sine særtrekk er den største.

Norge har vært en del av kristenheten i bare halvparten av kirkehistorien. Da nordmennene for bare 1000 år siden ble kristnet, skjedde det dessuten gjennom kontakten med en annen kirkelig tradisjon, den tradisjonen som gjerne kalles Vest-kirken. Den hadde utgangspunkt i landområdene i den vestlige delen av Middelhavet, dominert av påvirkningen fra den latinske kulturen som strålte ut fra metropolen Roma. Etter flere hundre år med utvikling av særtrekk, blant annet pavedømmet, ble den latinske tradisjonen til slutt selvstendiggjort i det vi nå kjenner som Den romersk-katolske kirken, i et avgjørende brudd med den gresk-hellenistiske tradisjonen i 1054, det såkalte store skisma.

Altså, da Norge ble en del av kristenheten, fikk vi innført en kristendomsform som var preget av særtrekkene i den romersk-latinske tradisjonen, samtidig som den manglet elementer som var helt sentrale i den gresk-hellenistiske. Det er altså allerede i utgangspunktet grunner til at kirke og kristenliv i Norge og Hellas er så ulikt. Men med tiden ble denne forskjellen enda større. Innenfor det som da var Vest-Europas kristenhet, skjedde det jo en ny gjennomgripende omveltning 500 år etter det store skismaet. Det var oppkomsten av protestantismen på 1500-tallet. Kulturelt sett var dette det humanistiske Nordvest-Europa som selvstendiggjorde seg religiøst i en ny tradisjon i forhold til det latinske sør-vest. Når vi skal profilere den ortodokse kirken, har vi altså tre kulturelle og kirkelige hovedtradisjoner vi refererer til i sammenligningen: den gresk-hellenistisk ortodokse, den romersk-latinsk katolske og den germansk-humanistisk protestantiske.

I alle samfunn er det en nær sammenheng mellom de religiøse uttrykks-formene og kulturens uttrykksformer for øvrig. Faktisk er det slik at om vi søker de viktigste verdiene, de underliggende motivene og de dypeste tankene, alt det som ligger bakerst eller innerst og til slutt styrer menneskers handlinger i dagliglivet, så er det nettopp dem vi finner igjen i krystallisert form i det religiøse livet i et samfunn. Dette gjelder også for det greske og det norske, og det gjelder også om religionen begge steder i utgangspunktet er en og den samme, nemlig kristen-dommen. Kirken i Hellas er essensielt gresk, kristenlivet i Norge er typisk norsk. Vi må kjenne kulturene for å forstå hvorfor kirkene er som de er, men kjenner vi det religiøse livet, forstår vi også mye mer av kulturene.

Alle individ er avhengige av sin egen kultur. Det blir vi gjennom oppveksten. Som nordmenn har vi innebygd forventninger om hvordan folk vil - eller til og med skal og bør - te seg i bestemte situasjoner. Disse forventningene tar vi med oss også når vi drar til Hellas - og vi blir grundig overrasket. På samme måte, ut fra våre egne erfaringer med det norske kristenlivet, vil vi stille med ganske bestemte forventninger om hvordan det religiøse livet skal være, også i Hellas - og vi blir antagelig fullstendig overveldet av den greske gudstjenesten om vi forviller inn i en kirke under den ortodokse liturgien. Synes vi livet i Hellas er som i en annen verden, vil den religiøse utfoldelsen vi her er vitne til, måtte fortone seg som et annet univers.

Om vi allerede har vært i Hellas, har vi lagt bak oss den første forundringen over at det som for oss er rene selvfølgeligheter, det er for grekerne besynderlige merkverdigheter - og omvendt. Har vi reist flere ganger, er det gjerne fordi nettopp disse kulturforskjellene fascinerer oss. Vi opplever nye ting, og det er alltid spennende. Men vi lærer også å se på oss selv og våre selvfølgeligheter i et nytt lys. Reisene til Hellas er interessante ikke bare fordi de gir oss ny kunnskap. Vi erfarer at møtet mellom den norske og den greske kulturen viser seg å være en verdifull vei til videre og dypere menneskelig erkjennelse. Siden vi nå kan regne med at den greske livsforståelsen og livsutfoldelsen er krystallisert i det som foregår i den ortodokse kirken, har vi god grunn til å skaffe oss mer kjennskap til den for å forstå grekerne - men også for å forstå våre egne særegenheter.

La oss først gjøre en rask skisse av de forventningene vi nordmenn har lært oss å ha til religiøst liv, og som vi også kommer til kirken i Hellas med. Vi kan ta utgangspunkt i det påfallende trekket at gudstjenesten i dagligtalen fortsatt heter "preika" mange steder i Norge. Det har festnet seg som en selvfølgelighet at det som er hoved-saken med kirken, det er prekenen. Hva som ellers måtte foregå, det er en slags ornamentikk av ritualer rundt den, et par sett av (unødig) høytidelige seremonier før og etter prekenen. Av dette følger at presten, det er en som har som oppgave å være taler. Forskjellen mellom en prest og andre talere (f.eks. politiske) er at prestens tale skal være religiøs. Interiøret i kirken er preget av det samme. Det to ting som er viktige. Det ene er prekestolen, prestens talerstol. Det andre er kirke-benkene, de stolrekkene de skal sitte på som skal høre. De som går til kirken, de går jo dit for "å høre preika" så klart. Gudstjeneste i en sum, det er langtekkelig påtatt høytidelighet, det er de flestes nordmenns dom, og så holder de seg langt borte fra den. En del går imidlertid derfor heller på kristelige møter. Dit går de da gjerne for å høre en eller annen kjent taler. Dermed er forskjellen på en gudstjeneste og et møte er bare den at det kirkelige seremoniellet er fjernet (samtidig som det er opprettet et eget fast møte-rituale selvsagt). Tale-lytte-opplegget er det samme. Ikke så rart, dette er kjernen i protestantisk religiøsitet. Det ser vi enda tydeligere om vi kaster et blikk på den kalvinsk inspirerte delen av protestantismen. Kirkerommet i reformatoren Calvins kirke i Genève ser ut som et auditorium. Alt som ikke tjener tale-lytte-situasjonen i interiøret er fjernet. Hos oss finner vi nedslag av denne religiøst begrunnede interiørarkitekturen i forsamlings--lokalene hos en rekke av de såkalte frie trossamfunnene. Dessuten i bedehusene i den norske lekmanns-bevegelsen, og aktiviteten der er jo er mange nordmenns religiøse erfarings- og referansebakgrunn.

At dette er kulturbetinget, er klart. Vi finner tale-lytte-settingen igjen i en velkjent institusjon i våre samfunn, universitetet. I universitetets undervisnings-situasjon har vi på den ene siden en som "leser fore", på den andre siden en gruppe tilhørere, auditoriet. Det skulle være åpenbart at det her er nært slektskap med prekengudstjenesten. Den protestantiske gudstjenesten er forelesningen i religiøs utgave. Dette er ikke så rart. Protestantismens kulturelle utgangspunkt var jo nettopp åndsepoken humanismen. Den var det germansk dominerte Nord-Europas utgave av den bredere anlagte, søreuropeiske renessansen. Og det var i denne epoken at institusjonen 'universitetet' fram. Enda mer typisk protestantisk trekk henger sammen med dette. For humanistene var det som hadde med ord å gjøre det (eneste) viktige. Det å drive kildegransking og legge resultatet fram i forelesninger, var selve kultur-beskjeftigelsen. Det skulle ikke være vanskelig her å se videreføringen i protestantismens karakteristiske konsentrasjon om Skriften -i ekstrem form som biblisisme eller fundamentalisme, i mildere form som en idé om kristendommen som bokreligion. Det er den religiøse utgaven av humanistens konsentrasjon om skriftkildene.

Det vi særlig skal legge merke til i denne skissen, enten det er kulturelt eller religiøst, er de konsekvensene denne typen åndsliv får for den menneskelige livsutfoldelsen. Vi ser det vel best i forelesningssituasjonen. Hele bredden av det tenkbare repertoaret for mulige menneskelige uttrykks-former, er her begrenset til én eneste funksjon, det å bruke munnen (forhåpentligvis på bakgrunn av et resonnement). Tilsvarende, hele bredden av mulig menneskelig inntrykks-beredskap er begrenset til én eneste aktivitet, det å spisse ørene (forhåpentligsvis som uttrykk for et aktivt intellektuelt liv). Det karakteristiske for uttrykks- så vel som inntrykks-siden i denne åndstradisjonen er begrensning og forenkling. Videre er det som slik gjelder for den ytre menneskelige livs-utfoldelsen, faktisk gjeldende også for den indre. Det som står i parentesene, refererer nemlig til nok et område som er begrenset - et område uoverskuelig rikt på muligheter, den menneskelige bevisstheten. Av alle de tenkbare aktiviteter det menneskelige bevissthetslivet kan utfolde seg i, avgrenser det hele seg her til fornuftig intellektuelt resonnement, det vi i rendyrket form kaller rasjonalisme. Protestantismen tenderer mot en religiøs rasjonalisme, et religiøst rasjonalt diskurs, eller i verste fall, ren religiøs retorikk.

Vi må også ta med at ved den andre kirkesplittelsen, på 1500-tallet, får vi ikke bare én ny religiøs retning. Det blir hele fire nye religiøse hovedtradisjoner som etablerer seg i de områdene som blir protestantisk dominert, i tillegg til den gamle romersk-latinske tradisjonen: 1) de anglikanske (i England), 2) de lutherske (i Tyskland og Skandinavia), 3) de reformerte (i Sveits, Nederland og Skottland), og 4) de anabaptistiske gruppene (i Sveits, Nederland, England og deretter i USA). Betegnelsen 'anabaptisme' sikter til at de som ble medlemmer, døpte seg på nytt som voksne. Disse enhetene av religiøse grupper har utviklet seg videre til en uoverskuelig mengde trossamfunn, særlig ved eksporten til, og importen fra, USA. Nettopp betegnelsen 'trossamfunn' passer her bedre enn kirke. I forhold til de store, mer omfattende kirkesamfunnene - som gjerne er nasjonal-kirker og folke-kirker - er deres kjennemerke: "en avgrenset gruppe medlemmer". For det ene er for denne religiøsiteten det helt avgjørende at det formes en selvstendig menighet som avgrenser seg fra samfunnet for øvrig. For det andre kreves det av de enkelte at de kvalifiserer seg for medlemskap. Det skjer ved at den enkelte gjennom et markert subjektivt valg av en eller annen form for religiøst definert levesett - en religiøs "omvendelse" - klart avgrenser seg fra de omgivelser og de mennesker de ellers måtte leve i fellesskap med. Den norske protestantiske religiøsiteten har enkelte steder i vesentlig grad tatt opp i seg de sentrale elementene i denne religiøse tradisjonen. Det er særlig klart i de områdene som domineres av det som kalles "sør-lands- og vestlands--pietismen". Dette er viktig å få med seg, fordi det ofte er den som i Norge med selvfølgelighet brukes som selve standarden for et legitimt kristent trosliv, konsentrert i begrepet "personlig kristen".

Oppfattet som et forsøk på generell, fyldestgjørende beskrivelse av samspillet mellom humanisme og protestantisme, ender denne skissen selvsagt opp i en karikatur. En slik oppfatning bunner imidlertid i en fatal misforståelse, og alle forsøk på retorisk rettferdiggjøring som man måtte ha moblisert på grunn av den, er feilplassert. Målet var å skissere en type, og det har vi gjort. En type fins sjelden i rendyrket form i virkeligheten, det er dens vesen. Derimot fins den rikelig til stede i det vi kaller forventninger. Denne skissen skulle gi oss mulighet til å se litt klarere noen av de forventningene nordmenn møter den greske kirken med, bevisst og ubevisst - og kanskje også vår egen kulturbegrensning.

Det første som gjerne slår en nordmann i møte med den gresk-ortodokse kirkens liturgi, er at dette er som en overdådig iscenesatt teaterforestilling. Om vi ikke lar vår tanke begrenses til det vi kjenner av norsk teater, er observasjonen av det dramatiske ikke av veien. Men dette er vesentlig annerledes enn det vi vanligvis tenker på med teater. Framfor alt på ett punkt: her fins det ingen plass for tilskuere og tilhørere - både i bokstavelig og i overført mening. Det fins ikke benker, bare sitteplasser for folk som trenger å hvile seg. Men her fins det også i sak bare deltakere. Er du kommet inn i kirken under liturgien, oppdager du raskt at du allerede er blitt en del av den selv - vel å merke uten at noen på protestantisk "evangliserende" vis trenger seg inn på deg. Det er liksom ikke mulig å gjemme seg vekk. Det som foregår omslutter deg. Du er midt inne i en annen livs-virkelighet - med hele deg. Inntrykk og uttrykk er ikke begrenset til enkelte sanser eller former. Alle evner er i bruk. Syn, hørsel, lukt, smak... Og framfor alt, her er bevegelse. Det som er overordnet og tar alt annet i bruk, er handlingen. Gudstjenesten skjer, den gjøres. Vet vi bare litt om gresk kultur, ser vi også straks hva dette kan refereres til - den gamle greske kulturens drama. Det ligger jo i ordet selv, det å 'gjøre'. Den første tanken traff egentlig ganske godt.

Det dramatiske har vært og er stadig grunnleggende i gresk kultur. La oss ta med oss en umiddelbar observasjon for å illustrere det. I forenklet utgave finner vi nemlig dette igjen i noe helt typisk gresk som alle besøkende fascineres ved - at grekerne danser. Nå tenker jeg ikke på folkedansen først og fremst. Jeg ser for meg den situasjonen mange av oss har opplevd, nemlig at en hvilken som helst vanlig person selv begynner å danse eller oppfordres til det av andre - for å gi til kjenne livsfølelsen i øyeblikket. Det danses i glede og forhåpning, og det danses i sorg og fortvilelse. I filmen Zorba er dette klassisk tegnet i scenen på stranden der amerikaneren, som stort sett ikke skjønner noe som helst av det greske, nettopp har vært vitne til at alt det de har bygd opp har falt sammen. Da sier han til Zorba: "Teach me to dance". Endelig har han virkelig skjønt noe. Og han hadde ikke bare innsett noe som er særegent gresk. Da han kjente at nå hadde bruk for en uttrykksform som var langt mer omfattende enn ord, ble det klart for ham at den hadde grekerne for lengst funnet, tatt i bruk og alminnelig-gjort, i dansen. Dansen er realiseringen av en grunn-leggende -menneskelig uttrykksform, akkurat slik som dramaet. Forskjellen er at det var grekerne som realiserte det, ut fra sin livs-forståelse. Det karakteristiske for denne livsforståelsen er at den er omfattende inntil det totaliserende. Det som skjer, skjer innen rammen av liv og død. Det som gjøres, som reaksjon på situasjonen, tar i bruk hele mennesket. Dette ser ut til å ha fulgt grekerne fra begynnelsen, gjennom antikken, hellenismen og fram til i dag. Skal vi derfor forstå noe av den ortodokse liturgien i den greske kirken, må vi ha dette for øye. Gudstjenesten må omfatte alt menneskelig, ikke bare enkelte sider av det å være menneske. For grekerne er livet et drama. Dermed er, og må frelsen fra døden, også være et drama. Og den eneste måten å ta del i frelsen på, er den dramatiske, nemlig liturgien. Liturgien er ikke en teatralsk påminnelse om noe. Det er virkeliggjørelse av selve livets realitet.

Kirkens fulle navn er DEN ORTODOKSE ØSTLIGE KIRKEN. Sannsynligvis har vi, som nordmenn, en ensidig forståelse av ordet "ortodoks". Vi tenker på "rett lære". Det er en betydning som rett og slett blir helt feil om vi anvender den for å bestemme den ortodokse kirken. For de ortodokse betyr ordet 'rett lovprisning'. Det er derfor vi har gått inn i Den ortodokse kirken gjennom liturgien. Gudstjenesten er de troendes lovprisning av Gud. Det er denne lovprisningen som avgjør om troen er rett. Lutherske protestanter har gjennom den humanistiske rasjonalismen en tendens til ensidig betoning av lære (-prinsipper). Her er det formuleringen av den rette læren som avgjør om troen er rett. Det ideale for en lutheraner er å være universitetsstudert teolog. Dette ble så overbetont i den epoken i lutherdommens historie som kalles "ortodoksien" - den rettlærighetens tid på 1600-tallet som fulgte på reformasjonshundreårets tumulter - at den kirkelige allmennhet etter hvert begynte å legge endisidig vekt på den subjektive følelsens og opplevelsens plass, og vi fikk "pietismens" religiøse ytringsformer.

Som protestantene preges av sine endisige fokuseringer, preges Den ortodokse kirken av sin universale horisont. Liturgien er den omfattende ytringsform der også det som har med læretenkning å gjøre, inn- og underordnes. Den ortodokse kirken har selvsagt lære, til og med en uhyre sterk lærebevissthet. Det var i Østkirken de diskuterte i fire hundre år, før de kom fram til det som er de uoppgivelige grunntankene i kvalifisert kristen tro: de to dogmene om Guds hellige treénighet og Kristi menneskevorden. Vår tradisjon har arvet de latinske termene trinitet og inkarnasjon, og typisk nok betyr i protestantisk sammenheng ordet 'dogme' ensidig 'læresetning', en fiksert skriftformel som uttrykker den riktige meningen om noe. I ortodoks sammenheng betyr 'dogme' en 'grunntanke', de fundamentale trekkene i sinnbildet av noe. Den som lovpriser Gud, må ha samme klare idé om hvem han står overfor, som den som henvender seg til en person og ikke fornærmer vedkommende med å forveksle ham med en annen. Og slik som det er i forhold til en person i dagliglivet: du skal ikke være ferdig med en person om du har gjort deg opp en mening om vedkommende (har hoved-trekkene i et personbilde), du bør ha respekt-full åpenhet for videre kjennskap. Slik er det også med det teologiske og det kristologiske dogmet. Det er ikke skrift-formler som gjør at du er blitt ferdig med Gud og Kristus i når du har lært dem, eller har et forhold til den treénige Gud og den menneskevordne Kristus om du kan dem. Dogmet er bare de avgjørende grunntrekkene i bildet av Gud og Kristus som den realitet du kan ha et forhold til. De ortodokse finner derfor dogmet best egnet til ettertanke, meditasjon.

Siden det ikke bare er en skriftformel, er treenigheten heller ikke noe som er tilbakelagt som et problem i Oldkirkens historiske epoke. Et hovedankepunkt før "det store skismaet" i Middelalderen var at Vestkirken uten videre hadde innført den formuleringen i trosbekjennelsen at "Ånden utgår fra Faderen og Sønnen [lat.:filioque]. For grekerne forrykker dette fullstendig forestillingen om Gud som virkelig treénig. Skal det sies noe slikt, må det være at Ånden utgår fra Faderen (i evighet), og sendes og mottas av Sønnen (i tiden). En liten episode fra Mont Athos forteller hvor levende og gjennomgripende teenighetstanken stadig er.

Jeg var i klosteret Pantokratoros. Av besøkende var det bare to italienere og meg. Vår elskelige vertsmunk Petros hadde meget vage idéer om hva en protestant var (enn si en luthersk), derimot forskjellen til det romersk-katolske, den var klar. Mens vi om kvelden satt ute på balkongen etter maten, lanserte han en viktig forskjell som gikk på rett-troenheten løs. Det var følgende, som han beskyldte katolikkene for, inklusive de to som var på besøk (i fullt alvor, om enn i en gemyttlig tone): "Når katolikkene korser seg, gjør de nok stort sett de samme bevegelsene som de ortodokse, men hva gjør de ikke? - Jo, de holder ikke sammen tuppen av pekefinger, langfinger og tommel. De tar ikke treenigheten alvorlig!"

Mont Athos 8. august 1983

Det fins en fortsettelse. Den finner du i UniTRel nr. 26, i den ene av bokseriene på Religionsvitenskapelig institutt, NTNU.