Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos18001


  nos18001
Bryne Kommune: Time Fylke: Rogaland Tabu.0-region: 18
Opptaksdato: ..1999 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:M\A%Pin:\n_= O "su:lO ""CeglA ?Om "k_hem:\ A "di: so "PA: dn_= ""st{M\_0kAst@ "do: %k_hOm:\ dEM\ en "mAn_G: ""gO:AnE %me:\ @n "PaM\m@ "fM\ak:_h %p_hO:\ se_k "di: bl{i ""e:nig Om At "han so "fYst %k_hun:\e fO "mA:n te O ""t_hA: A seg "fM\Ak:@n sk} ""jEl:A fOM\? ""st{M\_0kAM\@ "?en: dn_= ""AndM\@ sO ""bl{:st@ ""nu:M\A%Pin: AP "Al: si "mAkt mEn des "m{M\: ?An ""bl{:st@ d_0es:\ ""t_het:AM\@ "tM\_0ak: "mA:n "fM\Ak:@n "M\unt se O te "sist g_0A ""nu:M\A%Pin:\ "O_kp_h: "d_0O:? "s`{in "su:lO "fM\Am so "gOt: O "PAM\mt ?O? "mA: ""t_hu:g A %se:\g "fM\Ak:@n me "?EIn: "gON: O "so: ""mOt:@ ""nu:M\A%Pin:\ "?in:M\2m:\A ?At "su:lO "PA:M\ dn_= ""st{M\kast@ "A_k:P di_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å solå kjegla åm kemm a di så va dn stærkaste. då kåm der en mann gåane me en varme frakk på seg. di blæi enige åm at han såm fust kunne få mann te å ta a seg frakken sku jella får stærkare enn dn andre. så blæste noravin av all si makt. men dess mær an blæste dess tettare trakk mann frakken ront se å te sist ga noravin åpp. då sjæin solå fram så gått å varmt å mann tok a seg frakken me enn gång. å så måtte noravin innrømma at solå var den stærkeste av di.
Informantdata:
Fødselsår: 1969 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: Stipendiat Utdanning: 10
Egen beskrivelse av dialekten:
Nøytral/litt standarisert Bryne-mål.
Foreldre/foresatte:
1. far
Yrke: disponent
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 6
2. mor
Yrke: sekretær
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 6

Dialektprøve nos18002


  nos18002
Hafrsfjord Kommune: Stavanger Fylke: Rogaland Tabu.0-region: 18
Opptaksdato: .11.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:M\A%Pin:@n ?O "su:lO ""kM\_0aNlA Om ken a %dei sOF "Pa: 4en ""st{M\_0kast@ "dO_k: "k_hOm: de {in "man: "go:@n@ me {in "PaM\m "fM\ak_h: "p_ho: seg di bl{i ""e:ni@_k O_km at@_k dEn sO "f2M\_0st k}n@ fO "man:@n til O tA "?A:P seg "fM\ak_h:@n bl{i "M\{ina sOm dEn ""st{M\_0kAst@ "a:P 4i "so: ""blo:st@ ""nu:M\a%Pin:@n ?AP "?al: si "mak_ht_h men ju "m{M\: an ""blo:st@ ju ""t_h{t:{M\@ "tM\_0ak_h: "man:@n "fM\ak_h:@n "M\unt seg O tl_= "sist g_0a ""nu:M\a%Pin:\@n "Op_h: "do: ""s`int@ "su:lO "fM\am sO "gOt_h: O "PaM\mt O "stM\aks tuk "man:@n "aP seM\_0 "fM\ak_h:@n Og "so: mOt@ ""nu:M\A%Pin:@n "in:%M\2m:\{ a_kt "su:lO "Pa: dn_= ""st{M\_0kast@ "A:P 4i_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnen å solå krangla om ken a dei såmm va den stærkaste. då kåmm de æin mann gåene me æin varm frakk på seg. di blæi enie åm at den så først kunne få mannen til å ta av seg frakken blæi ræina såm den stærkaste av di. så blåste noravinnen av all si makt. men jo mær an blåste jo tættære trakk mannen frakken ront seg. å tl sist ga noravinnen åpp. då sjinte solå fram så gått å varmt. å straks tok mannen av seg frakken. åg så måtte noravinnen innrømmæ at solå va dn stærkaste av di.
Informantdata:
Fødselsår: 1977 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: lærer Utdanning: 8
Egen beskrivelse av dialekten:
Normalisert, men har endret noen ord etter å ha bodd flere år i Trondheim.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: lærer
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 7
2. far
Yrke: sivilingeniør
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8

Dialektprøve nos18003


  nos18003
Hundvåg Kommune: Stavanger Fylke: Rogaland Tabu.0-region: 18
Opptaksdato: .11.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:M\A%Pin:\@n O "su:lO ""kM\_0aNlA um "k_hem A "di: sO "PA: dn_= ""st{M\_0kAstE dO "k_hOm: de Ein "man: ""go:@n@s me {in "PaM\m@ "fM\ak_h: pO "se:g di bl{i ""?e:nig@ "?Om at "dEn sO "fYst ""k_hun:@ fO "man:@n te O ""t_hA: AP seg "fM\ak_h:@n sk} ""M\{inAs sOm ""st{M\_0kAM\@ "en: dn_= ""andM\@ "so: ""blo:st@ ""nu:M\A%Pin:\@n "alt an ""OM\_0kt@ men ju "m{M\ an ""blo:st@ ju ""t_hEt_h:{M\@ tM\ak: "man:@n "fM\ak_h:@n "M\unt seg O te "sl}t_h: g_0A ""nu:M\A%Pin:\@n "Op_h: "do: ""s`int@ "su:lO "fM\am sO "gOt_h: O "PaM\mt_h O me "?{iN "gaN: tug "man:@n "A:P seg "fM\ak_h:@n O "so: mOt:@ ""nu:M\A%Pin:\@n "in:%M\2m:\{ at "su:lO "PA: 4En ""st{M\_0kAst@ AP Di]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnen å solå krangla om kem a di så va dn stærkaste. då kåmm de æin mann gåenes me æin varme frakk på seg. di blæi enige åm at den så fyst kunne få mannen te å ta av seg frakken sku ræinas såm stærkare enn dn andre. så blåste noravinnen alt an årkte. men jo mær an blåste jo tættære trakk mannen frakken ront seg. å te slutt ga noravinnen åpp. då sjinte solå fram så gått å varmt. å me æin gang tog mannen av seg frakken. å så måtte noravinnen innrømmæ at solå va den stærkaste av di.
Informantdata:
Fødselsår: 1979 Kjønn: F Alder til sted: 3 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student (dirigent) Utdanning: 6
Egen beskrivelse av dialekten:
Imellom pen og brei Stavanger-dialekt. Blir litt utvanna/forfinet etter folkehøgskole og to år i Trondheim (eksempel: sier "tiden" istedet for "tiå" sånn at jeg lettere blir forstått)
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: høgskolelektor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 11
2. far
Yrke: rådmann
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8

Dialektprøve nos18004


  nos18004
Undheim Kommune: Time Fylke: Rogaland Tabu.0-region: 18
Opptaksdato: 19.09.2001 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:Ra%Pin:\n_= O "su:lO ""kR_0aNlA Om "k_hEm:\ AP "di: sO "PA: d@ ""st{R_0kAst@ "do: %k_hOm:\ dE n_= "man: ""gO:@nE %me:\ @n "PaRm@ "fRak:_h pO "se:M\ "di: bl{i ""e:niN Om At "dEn so "fYst %k_h}n:\e fO "ma:n@n te O t_hA "?AP sEM\ "fRak:@n sk} ""jEl:A fOR n@ ""st{R_0kasT aP "di: "so: ""blo:st@ ""nu:RA%Pin:\n_= aP "Al: si "mak_ht_h mEn ju "m{R: An ""blo:st@ ju ""t_hI_ht:AR@ "tR_0ak: "ma:n@n "fRAk:@n "Runt seM\_0 O t_ve "sIst mOt@ ""nu:RA%Pin:\@n %je:\ "O_kp_h: "d_0o: "S{in "su:lO "fRam so "gOt: O "PaRmt at "man:@n t_hug "a:P seM\ "fRak:@n me "?EIn: "gaN: O "so: %mOt:\@ ""nu:RA%Pin:\n_= "?in:R2m:\@ at_h "su:lO "PA:R n@ ""st{R_0kasT AP "di:]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
Informantdata:
Fødselsår: 1980 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): NEI
Yrke: student Utdanning: 4
Egen beskrivelse av dialekten:
I forhold til dei fleste på min alder frå min heimstad, snakkar eg normalisert. Bemerkningar frå andre går på at eg snakkar fort og litt feminint, kva nå det måtte innebæra.
Foreldre/foresatte:
1. far
Yrke: anleggsarbeider
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. mor
Yrke: syerske
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0