Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos23001


  nos23001
Halden Kommune: Halden Fylke: Østfold Tabu.0-region: 23
Opptaksdato: ..1999 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin: O "su:r`A ""Cegr`A Om "Pem A de_Om sOF "PA: d`n`_= ""st{4k@st@ "dA: "k_hOm de @n "mAn: ""go:n_=@ me n "PA4m "frAk_h: %pO:\ %s{:\ d2m br`e ""?e:ni Om At "hAn: sOm "f2s`t_- k_h}n:@ "fo: "mAn: t@ ""t_hA A s{ "f4Ak_h:@n %sk}l:@ ""jel:@ fO ""s`t_-{4k@4@ en dn_= ""And4@ sO ""br`o:st@ ""nu:4A%Pin: A ?Al: sin "mAk_ht_h men des "me:4 hAm ""br`o:st@ des ""t_het_h:@4@ "t4Ak: "mAn: "f4Ak_h:@n "4}nt s{ O til "sist "g_0A: ""nu:4A%Pin:\n_= "Op_h: "dA: ""s`int@ "su:r`A "f4Am: sO "gOt_h: O "PAn`t` O "st4Aks "t_hu:k "mAn:n_= "A: s{ "f4Ak_h:@n O "so: mOt@ ""nu:4A%Pin: "in:%42m:\@ At "su:r`A "PA: d`n`_= ""st{4k@st@ A_k D_k2_km_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola kjegla åm vem a døm såm var dn stærkeste. da kåm de en mann gåene me en varm frakk på sæ. døm ble eni åm at han såm føsjt kunne få mann te ta a sæ frakken skulle jelle får stærkere enn dn andre. så blåste noravinn a all sin makt. men dess mer an blåste dess tettere trakk mann frakken runt sæ. å til sist ga noravinn åpp. da sjinte sola fram så gått å varnt å straks tok mann a sæ frakken. å så måtte noravinn innrømme at sola var dn stærkeste a døm.
Informantdata:
Fødselsår: 1974 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): NEI
Yrke: Student Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: bankfunksjonær
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3
2. far
Yrke: selvstendig næringsdrivende
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0

Dialektprøve nos23002


  nos23002
Borre Kommune: Borre Fylke: Vestfold Tabu.0-region: 23
Opptaksdato: ..2000 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin:\n_= O "su:r`A ""k4ANr`A ?Om "Pem: AP "dem: sOF "PA: d`n_= ""st{4kest@ "dA: "k_hOm: "de: n_= "mAn: ""gO:n_=@ me @n "PA4m "frAk: pO s{ di ble ""?e:ni@ "?Om: At "den: sOF "f2s` %k_h}n:\@ "fO: "mAn:n_= til O ""t_hA: A s{ "frAk:@n sk}l:@ ""r{in@s sOm ""st{rkere "?en: den ""Andr@ "sO: ""blO:st@ ""nu:4A%Pin:\n_= AP "?Al: sin "mAkt men destu "me:4 An ""br`O:st@ destu ""t_het_h:@r@ "t4Ak: mA:en frAk:en r}nt s{ O til "sist "g_0A: ""nu:rA%Pin:\n_= "Op: "dA: ""s`in:t@ "su:r`A "frAm: sO "gOt: O "PAn`t` O "st4Aks "t_huk: "mAn:n_= "A: s{ "f4Ak:@n O "sO: %mOt:\@ ""nu:4A%Pin:\n_= "in:%42m:\@ ?At "su:lA "PA: d`n_= ""st{4k@st@ "A: Dem]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola krangla åm vem av dem såm var dn stærkeste. da kåm de en mann gåene me en varm frakk på sæ. di ble enie åm at den såm føsjt kunne få mann til å ta a sæ frakken skulle ræines som stærkere enn den andre. så blåste noravinn av all sin makt. men desto mer am blåste desto tettere trakk mannen frakken runt sæ å til sist ga noravinnen åpp. da sjinte sola fram så gått å varnt å straks tok mannen av sæ frakken. å så måtte noravinnen innrømme at sola var dn stærkeste a dem.
Informantdata:
Fødselsår: 1970 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 0 Representativ dialektbruker (egenvurdering): NEI
Yrke: Sosiolog Utdanning: 6
Egen beskrivelse av dialekten:
Min dialekt skiller seg fra den vanligste måten å snakke på i Horten/Borre. Vil vel si at jeg snakker mer normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: lektor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 9
2. far
Yrke: arkitekt
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8

Dialektprøve nos23003


  nos23003
Foldvik, Brunlanes Kommune: Larvik Fylke: Vestfold Tabu.0-region: 23
Opptaksdato: ..1999 (H)
XSAMPA:
[ ""nur`A%Pin:\n_= O "sur`A ""Cegr`A Om "Pem A dem sOm "PA: d`n`_= ""st{4kAst@ dA kOm d2 n "mAn: ""go:An@s me @n "PA4m "f4Ak: pO s{ d@ br`{i ""e:ni@ Om At "den: sOm "f2s`t k}n:@ fO "mAn:n_= te ""t_hA: A s{ "f4Ak_h:@n sk} %jel:\@ fO ""s`t{4k{4@ n den ""And4@ sO ""br`Ost@ ""nu:r`A%Pin:\n_= A "?Al: si "mAk_ht_h men des "me:4 Am ""br`Ost@ des ""t_het_h:{4@ t4Ak_h: "mAn:n_= "f4Ak_h:@n "Om: s{ O te "s`l_-}t_h: g_0A ""nur`A%Pin: "Op_h: dA ""s`int@ "su:r`A "f4Am: sO "gOt_h: O "PAn`t` O "st4Aks tuk "mAn:n_= "A: s{ "f4Ak_h:@n O "so: mOt@ ""nur`A%Pin: "in:42m@ At "su:r`A %PA:\ d`n`_= ""st{4kAst A %D@m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinn å sola kjegla åm vem a dem såm var dn stærkaste. da kåmm de n mann gåanes me n varm frakk på sæ. de blæi enie åm at denn såm føsjt kunne få mann te ta a sæ frakken sku jelle får stærkare enn den andre. så blåste nolavinn av all si makt. men dess mer am blåste dess tettære trakk mann frakken åmm sæ. å te sjlutt ga nolavinn åpp. da sjinte sola fram så gått å varnt å straks tok mann a sæ frakken. å så måtte nolavinn innrømme at sola var dn stærkast a dem.
Informantdata:
Fødselsår: 1934 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 28
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: førsteamanuensis Utdanning: universitet
Egen beskrivelse av dialekten:
Nokså lik i forhold til andre på stedet.
Foreldre/foresatte:
1. far
Yrke: bonde
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. mor
Yrke: husmor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0