Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos09002


  nos09002
Stjørdalshalsen Kommune: Stjørdal Fylke: Nord-Trøndelag Tabu.0-region: 09
Opptaksdato: ..2000 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PiJ:\ ?O "su:r`A ""k4ANr`A um "k_h{m: A "d{m sOF "PA: ""st{4_0kAst "dA: "k_hum: d@ n "mAJ: ""go:An@s m@ n "PA4m "f4Ak_h: "p_ho: s{ d{m PAt` ""e:ni um At "deJ:\ sOF "f2St_- k}J fO ~mAJ: te O ""t_hA: AP s{ "f4Ak_h:@n sk}L P{4 ""st{4_0kA4 eJ eJ ""AJ:@n` "so: "br`Ost ""nu:4A%PiJ:\ "?AL_0c deJ "kr`A:t` m{n ju "mei4 hAJ: "br`Ost ju ""t_h{t_h:A4 "t4Ak: ~mAJ: "f4Ak_h:@n "4}Jc s{ O te "Sl}t_h: "g_0A: ""nu:r`A%PiJ:\ "up_h: "dA: "Sein "su:r`A "f4Am: sO "gOt_h: O "PAn`t` O me "?eiN "gAN: tuk ~mAJ: "A:P s{ "f4Ak_h:@n "dA: "mOt: ""nu:r`A%PiJ:\ "iJ:\42m ?At "su:r`A "PA: DeJ:\ ""st{4_0kAst@ "A_k:P D{_km]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å sola krangla om kæm a dæm såm va stærkast. da kom de æn mainn gåanes me n varm frakk på sæ. dæm vart eni om at deinn såm føsjt kuinn få mainn te å ta av sæ frakken skuill vær stærkar einn einn ainnern. så blåst noravinnj aillt deinn klart. mæn jo meir hainn blåst jo tættar trakk mainn frakken ruint sæ. å te sjlutt ga norlavinnj opp. da sjein sorla fram så gått å varnt å me ein gang tok mainn av sæ frakken. da mått norlavinnj innjrøm at sorla va deinn stærkaste av dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1975 Kjønn: M Alder til sted: 6 Alder fra sted: 21
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. far
Yrke: salgskonsulent
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. mor
Yrke: reseptar
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3

Dialektprøve nos09003


  nos09003
Stjørdal Kommune: Stjørdal Fylke: Nord-Trøndelag Tabu.0-region: 09
Opptaksdato: ..2000 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:r`A%PiJ:\ ?O ""su:r`A ""k4_0ANr`A um "k_h{m: A "{m sOF "PA: EJ ""st{s`kAsn_= "dA: "k_hum de n "maJ: ""go:An me n "PA4m "f4Ak_h: pO %s{:\ "d{F: PAt` ""e:ni um At "deJ: sO "f2s`t k}J fO ~mA:J te ""t_hA: tO s{ "f4Ak_h:@n sk} ""PO4:O ""st{s`kAst "so: "br`{st ""nu:4A%PiJ:\ "?AL_0c n_= "k_h}J: mn_= de "me:4 hAJ "br`{st de ""t_het_h:A "tr\_0Ak: ~mA:J "f4Ak_h:@n "4}Jc s{ te "s`l}t_h: g_0A: ""nu:r`A%PiJ:\ "up_h: "dA: "s`ein "su:r`A "f4Am ?O "tP{t` tuk ~mA:J ""t_ho: s{ "f4Ak_h:@n O "so: mOt ""nu:r`A%PiJ:\ "iJ:\42m At "su:r`A "PA: eJ ""st{s`kAsn_= ""t_ho: {m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinnj å sola krangla om kæm a æm så va deinn stæsjkastn. da kom de æn mainn gåan me n varm frakk på sæ. dæm vart eni om at deinn så føsjt kuinn få main te ta tå sæ frakken sku vårrå stæsjkast. så blæst noravinnj aillt n kuinn mæn de mer hainn blæst de tettar trakk mainn frakken ruint sæ. te sjlutt ga nolavinnj opp. da sjein sola fram å tvært tok mainn tå sæ frakken. å så mått nolavinnj innjrøm at sola va einn stæsjkastn tå æm.
Informantdata:
Fødselsår: 1978 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 0
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: Student Utdanning: 5
Egen beskrivelse av dialekten:
Snakker ingen utprega dialekt for området, ei heller særlig normalisert. Snakker omtrent som alle andre på stedet.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: sevicemedarbeider
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. far
Yrke: sjåfør
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 2

Dialektprøve nos09004


  nos09004
Stjørdal Kommune: Stjørdal Fylke: Nord-Trøndelag Tabu.0-region: 09
Opptaksdato: ..2000 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:r`A%PiJ:\ O_k "su:r`A ""k4ANlA um "k_h{m tO "D{m sOF PA ""st{SkAst dA "k_hum: de n "mAJ: ""go:An@s me n "PA4m ""jAk:@ "p_ho: s{_k d{m PAt` ""?e:ni um at "de_kJ: sOF "f2St k}J fO ~mAJ: te O "hA: tO s{ ""jAk:@n sk}L ""PO4:O DeJ ""st{SkAstn_= ""nu:r`A%PiJ:\ "br`A:s "?AL_0c n_= "kr`Ad`: m{n de "me: n` "br`A:s de "me: "t`r\_0{kt ~mAJ: ""jAk:@_kn "4}_kJc s{_k sO te "Sl_-}c_h: g_0A ""nu:r`A%PiJ:\ "u_kp_h: "dA_k: "Sein "su_k:r`A_k f4A_km O_k me "eiN "gON: tuk ~mAJ: "A:P s{ ""jA_kk:@_kn "so: mOt ""nu:r`A%PiJ:\ "?i_kJ:\r2m at de PA "su:r`A_k sOF PA ""st{_kSk@_kst]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinnj å sola krangla om kæm tå dæm så va stæsjkast. da kom de n mainn gåanes me n varm jakke på sæ. dæm vart eni om at deinn såm føsjt kuinn få mainn te å ha tå sæ jakken skuill vårrå deinn stæsjkastn. nolavinnj blas aillt n klard mæn de mer n blas de mer trækt mainn jakken ruint sæ. så te sjluitt ga nolavinnj opp. da sjein sola fram å me ein gång tok mainn av sæ jakken. så mått nolavinnj innjrøm at de va sola såm va stæsjkest.
Informantdata:
Fødselsår: 1978 Kjønn: F Alder til sted: Alder fra sted:
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: Student Utdanning:
Egen beskrivelse av dialekten:
Foreldre/foresatte:
1.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):
2.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):

Dialektprøve nos09005


  nos09005
Øra Kommune: Verdal Fylke: Nord-Trøndelag Tabu.0-region: 09
Opptaksdato: ..1999 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:r`A%PiJ:\ O "su:r`A ""k4ANr`A um "k_h{m: tO %{m:\ sOF "PA: DeJ:\ ""st{Sk@st@ dA "k_hum: de @n "mAJ: ""go:An m@ {n "f4Ak: pO "s{_k: d{F PAt` ""e:ni um At "deJ: sOF "f2St_- k}J "fo: ~mAJ: t O ""t_hA: tO s{ "f4Ak:@n sk} "jeL: fO ""St{SkAr\ eJ ""AJ:@n` "so: "br`Ost ""nu:r`A%PiJ:\ tO "?AL: si "mAkt mn_= des "me:4 hAJ "br`Ost Des ""Cet:A t`r\Ak ~mAJ: "f4Ak:@N "k4iN s{ O t@ "Sl_-}t: gAP ""nu:r`A%PiJ:\ "up_h: "d_0A: "S{in "su:r`A "f4Am: sO "gOt: O "PAr\mt O "sT4Aks %Tu:\k ~mAJ: "to: s{ "f4Ak:@n O "so: mOt ""nu:r`A%PiJ:\ "in:%42m: At "su:r`A %PA: dn_= ""st{Sk@stn_= %t_hO:\ d{m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinnj å sola krangla om kæm tå æm så va deinn stæsjkeste. da kom de æn mainn gåan me æn frakk på se. dæm vart eni om at deinn såm føsjt kuinn få mainn te å ta tå sæ frakken sku jeill få sjtæsjkar einn ainnern. så blåst nolavinnj tå aill si makt. mn dess mær ainn blåst dess kjettar trakk mainn frakken kring sæ. å te sjlutt gav nolavinnj opp. da sjæin sola fram så gått å varmt å straks tok mainn tå sæ frakken. å så mått nolavinnj innrøm at sola va dn stæsjkestn tå dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1972 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 18
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: teknisk forfatter Utdanning: 5
Egen beskrivelse av dialekten:
Normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: sekretær
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. far
Yrke: sivilingeniør
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 6