Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos07001


  nos07001
Brønnøysund Kommune: Brønnøy Fylke: Nordland Tabu.0-region: 07
Opptaksdato: 14.09.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PiJ:\ O "su:r`A ""k4_0ANr`A om "P{m: A %d{m:\ soF %PA:\ ""st{4kA_kst "dA: "k_hOm: de {n_j "mAJ: ""gO:An@ "me: {n "PA4m "f4Ak:_h "p_hO: sE O di PAt` ""e:ni um At "deJ:\ sOF "f2s`t` %k_h}J:\@ "fo: hAJ:\ te O ""t_hA: AP se "f4Ak:@n "deJ: %PA:\ DeJ ""st{4kAst@ "so_k %b}J:\t ""nu:4A%PiJ:\ O "br`o:s AP "AL: sin "mAk_ht_h m{n ju "mei4 hAJ "br`Ost ju "mei4@ "k_hr`ed: ~mAJ: "p_ho: se "frAk:@n O te "s`l_-}t: "g_0A: ""nu:4A%PiJ:\ "up_h: "dA: "k_hom "su:r`A "fr{m O "b}J:c O ""PA4m up_h: O "st4Aks tuk ~mAJ: "A:P s{ "f4Ak:@_kn_k O "sO %mOt:\ ""nu:4A%PiJ:\ "iJ:\%42m:\@ "At:@ "su:r`A "PA: Den_j ""st{4kAst @ %D{m "t_hu:]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å sola krangla åm væm a dæm som va stærkast. da kåm de æn mainn gåane me æn varm frakk på sæ. å di vart eni om at deinn såm føsjt kuinne få hainn te å ta av se frakken deinn va deinn stærkaste. så buint noravinnj å blås av aill sin makt. mæn jo mer hainn blåst jo meir kledd mainn på se frakken. å te sjlutt ga noravinnj opp. da kom sola fræm å buint å varm opp å straks tok mainn av sæ frakken. å så mått noravinnj innjrømme ate sola va deinn stærkast av dæm to.
Informantdata:
Fødselsår: 1977 Kjønn: M Alder til sted: 13 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 0 Representativ dialektbruker (egenvurdering): NEI
Yrke: befal Utdanning: 3+befalsskole
Egen beskrivelse av dialekten:
Normalisert- ikke utpreget brønnøydialekt.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: lærer
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): mange
2. far
Yrke: revisor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): ?

Dialektprøve nos07002


  nos07002
Sandnessjøen Kommune: Alstahaug Fylke: Nordland Tabu.0-region: 07
Opptaksdato: ..
XSAMPA:
[ ""nu:r`a%Pin_j:\ O "su:r`{ ""C{kr`{ um "k_hEm: A %di:\ sO PA DeJ ""st{4_0kAst@ dO "k_hOm: d{ @n "mAJ: ""go:An@s m{ @n "PA4m ""f4Ak_h:@ pO sE di PAt` ""e:ni um At deJ:\ sO "f2s`t_- k}J fO ~mA_~J: t@ O %tA:\ A s{ ""f4Ak_h:@n sk} jeLs f2 ""s`t_-{4_0kA4 eJ deJ ""AJ:@4 "so: "br`Ost ""nu:r`a%PiJ:\ A "AL: si "mAk_ht_h m{n d@s "mei4 An_j: "br`Ost d@s ""t_h{t:A4 tr\_0Ak ~mA:J ""f4Ak_h:@n "4}Jc sE O t@ "sist g_0A ""nu:r`a%PiJ:\ "up_h: dO "s`ein "su:r`{ "f4Am sO "gOc: O "PAn`t` O "st4Aks tuk_v ~mA:J AP sE ""f4Ak_h:@n O "so: mOt ""nu:r`a%PiJ:\ ""iJ:%r2m:\ At "su:r`{ PA DeJ ""st{r\kAst@ "A: Di]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinnj å solæ kjækla om kæm a di såmm va deinn stærkaste. då kåmm dæ en mainn gåanes mæ en varm frakke på sæ. di vart eni om at deinn så føsjt kuinn få mainn te ta a sæ frakken sku jeill før stærkar einn deinn ainner. så blåst nolavinnj a aill si makt. mænn dess meir ainn blåst dess tættar trakk mainn frakken ruint sæ. å te sist ga nolavinnj opp. då sjein solæ fram så gåitt å varnt å straks tok mainn av se frakken. å så mått nolavinnj innjrøm at sola va deinn stærkaste a di.
Informantdata:
Fødselsår: 1951 Kjønn: M Alder til sted: 1 Alder fra sted: 21
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: amanuensis Utdanning: cand.philol.
Egen beskrivelse av dialekten:
Typisk.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: sykepleier
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 2
2. far
Yrke: mekaniker
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 1

Dialektprøve nos07003


  nos07003
Tjøtta Kommune: Alstahaug Fylke: Nordland Tabu.0-region: 07
Opptaksdato: ..2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PIn:\n_= O "su:r`a ""k4ANr`{ u_~m_G "k_h{m: A %d{m:\ sO "PA: dn_= ""st{4_0kAstE d_0O "k_hOm: de {n "mAJ: ""go:AnEs "m{: n_= "PA4m "f4Ak_h: pO %sE:\ di PAt` ""?e:ni um At "deJ: sOF "f2S: %k}j:\ fO ~mA:J te O tA "?A: s{ "f4Ak:@n PAt` ""r\{NnA sOm den_j ""st{4_0kAst@ "A:P D{_km_k sO ""br`o:st@ ""nu:4A%PIJ:\ ?AP "?AL: si "mAk_ht_h m{n ju "mei4 hAn_j ""br`o:st@ ju ""t_h{t:A4 %t4Ak:\ ~mA:J "f4Ak:@n "4}Jc sE O te "Sl}c: %g_0A: ""nu:4A%PIJ:\ "?up_h: "d_0o: ""Sint@ "su:r`A "f4Am: sO "gOt_j_h: O "PAn`t` O "st4Aks tuk ~mA:J "?A: seE "f4Ak:@_kn O "so: ~mOt: ""nu:4A%PIJ:\ ""?iJ:\42m At "su:r`A PA DeJ:\ ""st{4_0kAstE ?A "D{m:]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola kranglæ om kæm a dæm så va dn stærkaste. då kåm de æn mainn gåanes me n varm frakk på se. di vart eni om at deinn såm føsjt kuinn få mainn te å ta a sæ frakken vart rægna såm deinn stærkaste av dæm. så blåste noravinnj av aill si makt. mæn jo meir hainn blåste jo tættar trakk mainn frakken ruinnt se. å te sjluitt ga noravinnj opp. då sjinte sola fram så gåitt å varnt. å straks tok mainn a se frakken. å så mått noravinnj innjrøm at sola va deinn stærkaste a dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1980 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 18
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 0 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student Utdanning: 5
Egen beskrivelse av dialekten:
Normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: bankansatt
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 4
2. far
Yrke: landbrukssjef
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8