Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos05001


  nos05001
Mørkved Kommune: Bodø Fylke: Nordland Tabu.0-region: 05
Opptaksdato: ..1999 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PiJ:\ O "su:l_-A ""k4ANl_-A um "k_hEm A d{m sOF "PA: DeJ ""st{4_0kest@ "dA: "k_hom de @n "mAJ: ""go:@n@s %me:\ n_= "PA4m "f4Ak_h: pO %s{:\ dI ble ""e:ni um At "deJ: sOF "f2s`t_- k}J:@ fO "mAJ: te O tA "A: s{ "f4Ak:en sk} bl_-i ""4{NnA f24 O P{4 ""st{4ke4@ en_j Den_j ""And4@ "sO: ""br`Os:t@ ""nu:4A%PiJ:\ AP "?AL: si "mAkt_h mn_= des:\ "me:4 An ""blOs:tE des ""t_h{t:e4@ "t4Ak: "mAJ: "f4Ak:@n "4}J:c s{ O te "s`l}c_h: g_0A ""nu:4A%PiJ:\ "up_h: dA ""s`iJ:c@ "su:lA "f4{m sO "gOt: O "PA4mt O "mAJ: tuk "A:P s{ "f4Ak:@n me "e:N "gAN O "so: mOtE ""nu:4A%PiJ:\ ""iJ:\%42m:\ At "su:l_-A %PA:\ DeJ ""st{4k@st@ A_kP D{_km]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å sola krangla om kæm a dæm såm va deinn stærkeste. da kom de æn mainn gåanes me æn varm frakk på sæ. di ble eni om at deinn såm føsjt kuinne få mainn te å ta av sæ frakken sku bi rægna får å vær stærkere einn deinn andre. så blåste noravinnj av aill si makt. mæn dess mer an blåste dess tættere trakk mainn frakken ruinnt sæ. å te sjluitt ga noravinnj opp. da sjinte sola fræm så gått å varmt å mainn tok av sæ frakken me en gang. å så måtte noravinnj innjrøm at sola va deinn stærkeste av dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1977 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: Student Utdanning: 6
Egen beskrivelse av dialekten:
Relativt normal/gjennomsnittlig. Mange på min alder bruker palatale lyder i mindre grad, sier "til" istedet for "tel" etc., men andre snakker nok breiere enn meg.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: hjelpepleier
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. far
Yrke: lærer/rådgiver
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8

Dialektprøve nos07001


  nos07001
Brønnøysund Kommune: Brønnøy Fylke: Nordland Tabu.0-region: 07
Opptaksdato: 14.09.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PiJ:\ O "su:r`A ""k4_0ANr`A om "P{m: A %d{m:\ soF %PA:\ ""st{4kA_kst "dA: "k_hOm: de {n_j "mAJ: ""gO:An@ "me: {n "PA4m "f4Ak:_h "p_hO: sE O di PAt` ""e:ni um At "deJ:\ sOF "f2s`t` %k_h}J:\@ "fo: hAJ:\ te O ""t_hA: AP se "f4Ak:@n "deJ: %PA:\ DeJ ""st{4kAst@ "so_k %b}J:\t ""nu:4A%PiJ:\ O "br`o:s AP "AL: sin "mAk_ht_h m{n ju "mei4 hAJ "br`Ost ju "mei4@ "k_hr`ed: ~mAJ: "p_ho: se "frAk:@n O te "s`l_-}t: "g_0A: ""nu:4A%PiJ:\ "up_h: "dA: "k_hom "su:r`A "fr{m O "b}J:c O ""PA4m up_h: O "st4Aks tuk ~mAJ: "A:P s{ "f4Ak:@_kn_k O "sO %mOt:\ ""nu:4A%PiJ:\ "iJ:\%42m:\@ "At:@ "su:r`A "PA: Den_j ""st{4kAst @ %D{m "t_hu:]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å sola krangla åm væm a dæm som va stærkast. da kåm de æn mainn gåane me æn varm frakk på sæ. å di vart eni om at deinn såm føsjt kuinne få hainn te å ta av se frakken deinn va deinn stærkaste. så buint noravinnj å blås av aill sin makt. mæn jo mer hainn blåst jo meir kledd mainn på se frakken. å te sjlutt ga noravinnj opp. da kom sola fræm å buint å varm opp å straks tok mainn av sæ frakken. å så mått noravinnj innjrømme ate sola va deinn stærkast av dæm to.
Informantdata:
Fødselsår: 1977 Kjønn: M Alder til sted: 13 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 0 Representativ dialektbruker (egenvurdering): NEI
Yrke: befal Utdanning: 3+befalsskole
Egen beskrivelse av dialekten:
Normalisert- ikke utpreget brønnøydialekt.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: lærer
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): mange
2. far
Yrke: revisor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): ?

Dialektprøve nos05002


  nos05002
Krogtoft, Borge Kommune: Vestvågøy Fylke: Nordland Tabu.0-region: 05
Opptaksdato: 20.11.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin_j:\ O "su:lA ""k4_0ANlA Om "k_hEm A di sm_= %PA: d@n ""st{4_0kAst@_k dA "k_hOm: de en "mAJ: ""go:n_=@s me n "PA4m "f4Ak_h: pO %se:g di PAt` ""e_k:ni um At "deJ: sOF "f2s` k}n_j@ "fo: ~mA:n_j tel O ""tA: %?A:\ s{ "f4Ak:@n %sk}l:\@ "jeL: f2 ""s`t_-{4_0kA4 %en:\ dn_= ""AJ:@4_0 sO ""blo:st@ ""nu:4A%Pin:\ AP "?Al_j: si "mAk_ht_h men ju "mei4 hAm "blOst ju ""t_h{t_h:A "t_-r\_0Ak: ~mA:n_j "f4_0Ak:@n "4}nt seg O te "sist g_0A ""nu:4A%PiJ:\ "up_h: "dA: "s`ein "su:lA "f4Am: sO "gOt_h: O "PAn`t`_h O "st4Aks tuk ~mA:J "A: s{ "f4Ak_h:@n O "so: %mOt:\@ ""nu:4A%Pin_j: ""in_j:%r2m:\ At "su:lA PA DEn ""st{r\_0kAst@ "A_k: di ]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å sola krangla åm kem a di sm va dn stærkaste. da kåmm de en mainn gåanes me n varm frakk på seg. di vart eni om at deinn såm føsjt kunne få mainn tel å ta a sæ frakken skulle jeill før stærkar einn deinn ainner. så blåste noravin av all si makt. men jo meir am blåst jo tættar trakk mainn frakken runt seg. å te sist ga noravinnj opp. da sjein sola fram så gått å varnt å straks tok mainn a sæ frakken. å så måtte noravinn innrømm at sola va den stærkaste a di.
Informantdata:
Fødselsår: 1970 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: vit.ass. Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: husmor/hjemmeværende
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 2
2. far
Yrke: pensjonist
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 1

Dialektprøve nos04001


  nos04001
Sortland Kommune: Sortland Fylke: Nordland Tabu.0-region: 04
Opptaksdato: ..0
XSAMPA:
[ ""nu:r\A%PiJ:\ O "su:lA ""kr\ANlA um "k_h{n A Di sOF %PA:\ DeJ ""st{r\kAst@ dO %k_hum:\ dE En "mAJ: %go:An@s me n_= "PAr\m "fr\Ak: p\O_k s_v{_k di PA ""e:ni um AT %hAn:\ sO "f2s`: k}_~ fO ~mA:J tl_= O tA "A: s{ "f4Ak:@_kn sk} Bi ""4{NnA sO_km_k deJ:\ ""st{_k4_0kA_kst@_k sO ""bl_-OsT@ ""nu:4A%Pi_kJ:\ A_k "A_kL_-: si_k "mAk_ht_h mn_= %des:\ "meI4 An ""blOs:t@ des:\ ""t_h{t_h:Ar\ "t_-r\_0Ak: ~mA_~:J "fr\Ak:@_kn_k "r\_k}_kJ_k: s{_k te "s`l_-}c_h: g_0A ""nu:r\A%PiJ:\ "up_h: "d_0A: "s`ein "su:lA "fr\Am: sO "gO_kt_h: O "PAn`t` O "sTr\Aks tuk ~mA:J %A:\ s{_k "fr\A_kk:@_kn O sO ""mOt:@ ""nu:4A%PiJ:\ ""iJ:\%42m:\ At "su:lA_k "PA_k: D_ke_kJ:\ ""st{_k4_0kA_kst@_k A_kP "Di_k:]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å sola krangla om kæn a di såm va deinn stærkaste. då kom de en mainn gåanes me n varm frakk på sæ. di va eni om at han så føsjt ku få mainn tl å ta a sæ frakken sku bi rægna såm deinn stærkaste. så blåste noravinnj a al si makt. mn dess mer an blåste dess tættar trakk mainn frakken runt sæ. te sjluitt ga noravinnj opp. då sjein sola fram så gått å varnt å straks tok mainn a sæ frakken. å så måtte noravinnj innjrøm at sola va deinn stærkaste av di.
Informantdata:
Fødselsår: 1981 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student Utdanning: 1
Egen beskrivelse av dialekten:
Jeg snakker som alle andre.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: logoped
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 5
2. far
Yrke: siv.ing. entrepenør
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8

Dialektprøve nos06001


  nos06001
Selfors Kommune: Rana Fylke: Nordland Tabu.0-region: 06
Opptaksdato: 17.10.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PiJ:\ O "su:r`A ""k4ANr`A u_km_k "k_hem: A D{m sOF %PA:\ "st{4_0k@st "dA: "k_hOm: de n "mAJ: %go:\An@s me n "PA4m "f4Ak_h: %pO:\ %se_k:\M\ d{F PAt` ""?e:ni um At "deJ: sOF "f2s`t_- k}J fO ~mA:J te ?O tA "A: sE ""f4Ak_h:@n sk} P{ "d`eJ: sOF PA ""st{4_0k@_kst "so: "bl`o:st ""nu:4A%PiJ:\ "AiL_0c hAN "k_h}J: men ju "mei4 Am "br`o:st ju ""t_h{t:{ "t`r\_0Ak: ~mA:J "f4Ak:@n "4}Jt seM\ O te "s`l_-}t_j: %g_0A:\ ""nu:4A%PiJ:\ "up_h: "dA: "s`iJc "su:r`A "so: "gOt_h: O "PAn`t` At ~mA:J tuk "A_k: sE "frAk_h:@n me_k "e:N gAN O "so: mOt ""nu:rA%PiJ:\ "iJ:%r2m:\ At "su:r`A PA %DeJ:\ ""st{4_0kest@_k "A_k:P D{m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å sola krangla åm kem a dæm såm va stærkest. da kåmm de en mainn gåanes me n varm frakk på seg. dæm vart eni om at deinn såm føsjt kuinn få mainn te å ta av sæ frakken sku vær deinn såm va stærkest. så blåst noravinnj ailt han kuinn. men jo meir am blåst jo tættær trakk mainn frakken ruint seg. å te slutt ga noravinnj opp. da sjinjt sola så gått å varnt at mainn tok a sæ frakken me en gang. å så mått noravinnj innjrømm at sola va deinn stærkeste av dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1978 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 18
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 0 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student Utdanning: 7
Egen beskrivelse av dialekten:
Er ikke veldig brei eller utprega. Heller normalisert- litt påvirka av andre dialekter.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: adjunkt
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 7
2. far
Yrke: prest
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 13

Dialektprøve nos07002


  nos07002
Sandnessjøen Kommune: Alstahaug Fylke: Nordland Tabu.0-region: 07
Opptaksdato: ..
XSAMPA:
[ ""nu:r`a%Pin_j:\ O "su:r`{ ""C{kr`{ um "k_hEm: A %di:\ sO PA DeJ ""st{4_0kAst@ dO "k_hOm: d{ @n "mAJ: ""go:An@s m{ @n "PA4m ""f4Ak_h:@ pO sE di PAt` ""e:ni um At deJ:\ sO "f2s`t_- k}J fO ~mA_~J: t@ O %tA:\ A s{ ""f4Ak_h:@n sk} jeLs f2 ""s`t_-{4_0kA4 eJ deJ ""AJ:@4 "so: "br`Ost ""nu:r`a%PiJ:\ A "AL: si "mAk_ht_h m{n d@s "mei4 An_j: "br`Ost d@s ""t_h{t:A4 tr\_0Ak ~mA:J ""f4Ak_h:@n "4}Jc sE O t@ "sist g_0A ""nu:r`a%PiJ:\ "up_h: dO "s`ein "su:r`{ "f4Am sO "gOc: O "PAn`t` O "st4Aks tuk_v ~mA:J AP sE ""f4Ak_h:@n O "so: mOt ""nu:r`a%PiJ:\ ""iJ:%r2m:\ At "su:r`{ PA DeJ ""st{r\kAst@ "A: Di]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinnj å solæ kjækla om kæm a di såmm va deinn stærkaste. då kåmm dæ en mainn gåanes mæ en varm frakke på sæ. di vart eni om at deinn så føsjt kuinn få mainn te ta a sæ frakken sku jeill før stærkar einn deinn ainner. så blåst nolavinnj a aill si makt. mænn dess meir ainn blåst dess tættar trakk mainn frakken ruint sæ. å te sist ga nolavinnj opp. då sjein solæ fram så gåitt å varnt å straks tok mainn av se frakken. å så mått nolavinnj innjrøm at sola va deinn stærkaste a di.
Informantdata:
Fødselsår: 1951 Kjønn: M Alder til sted: 1 Alder fra sted: 21
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: amanuensis Utdanning: cand.philol.
Egen beskrivelse av dialekten:
Typisk.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: sykepleier
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 2
2. far
Yrke: mekaniker
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 1

Dialektprøve nos06002


  nos06002
Selfors Kommune: Rana Fylke: Nordland Tabu.0-region: 06
Opptaksdato: ..
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin:\ O "su:r`{ ""k4ANr`A um "k_h{m: A "D{m: sOm %PA:\ DeJ ""st{4_0kest@_k dA "k_hOm: de n "mAJ: ""go:An{s m{ n "PArm "f4Ak_h: pO "s{_k:g d{F PAt` ""?e:ni um At "d{J: sOF "f2s`t k}J fO ~mAJ: te "t_hA: A s{ ""f4Ak_h:@n PA_kt` ""4{NnA sOm DeJ ""st{4_0kestn_= A_k D{_km "so: "br`Ost ""nu4A%Pin_j:\ A_k "?AL: si "mAk_ht_h m_k{n ju "meI4 Am "br`Ost ju ""t_h{t:{ t_-4{kt ~mA:J ""f4Ak_h:@n "4}Jc s{_k O te "s`l_-}t_h_j g_0A ""nu4A%Pin:\n_= "up_h: "d_0o: "s`int "su:r`{ "f4am sO "gOt: O "PAn`t` O "st4Aks tuk ~mA:J "frAk_h:@n "A: s{_kg O "so: mOt ""nu:4A%PiJ:\ ""iJ:\r2m At "su:r`A PA Dn_= ""st{4_0k@stn_= A_k %D{_km_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å solæ krangla om kæm a dæm såmm va den stærkeste. da kåmm de en mainn gåanes mæ n varm frakk på sæg. dæm vart eni om at dæinn såm føsjt kuinn få mainn te ta a sæ frakken vart rægna såmm deinn stærkestn av dæm. så blåst noravinnj av aill si makt. mænn jo meir ainn blåst jo tætter trækt mainn frakken ruint sæ. å te sjlutt ga noravinn opp. då sjint solæ fram så gått å varnt å straks tok mainn frakken av sæg. å så mått noravinn innjrøm at sola va dn stærkestn a dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1981 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 18
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student Utdanning: 4
Egen beskrivelse av dialekten:
normal
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: bakerimedarbeider
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3
2. far
Yrke: bibliotekar
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 6

Dialektprøve nos07003


  nos07003
Tjøtta Kommune: Alstahaug Fylke: Nordland Tabu.0-region: 07
Opptaksdato: ..2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PIn:\n_= O "su:r`a ""k4ANr`{ u_~m_G "k_h{m: A %d{m:\ sO "PA: dn_= ""st{4_0kAstE d_0O "k_hOm: de {n "mAJ: ""go:AnEs "m{: n_= "PA4m "f4Ak_h: pO %sE:\ di PAt` ""?e:ni um At "deJ: sOF "f2S: %k}j:\ fO ~mA:J te O tA "?A: s{ "f4Ak:@n PAt` ""r\{NnA sOm den_j ""st{4_0kAst@ "A:P D{_km_k sO ""br`o:st@ ""nu:4A%PIJ:\ ?AP "?AL: si "mAk_ht_h m{n ju "mei4 hAn_j ""br`o:st@ ju ""t_h{t:A4 %t4Ak:\ ~mA:J "f4Ak:@n "4}Jc sE O te "Sl}c: %g_0A: ""nu:4A%PIJ:\ "?up_h: "d_0o: ""Sint@ "su:r`A "f4Am: sO "gOt_j_h: O "PAn`t` O "st4Aks tuk ~mA:J "?A: seE "f4Ak:@_kn O "so: ~mOt: ""nu:4A%PIJ:\ ""?iJ:\42m At "su:r`A PA DeJ:\ ""st{4_0kAstE ?A "D{m:]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola kranglæ om kæm a dæm så va dn stærkaste. då kåm de æn mainn gåanes me n varm frakk på se. di vart eni om at deinn såm føsjt kuinn få mainn te å ta a sæ frakken vart rægna såm deinn stærkaste av dæm. så blåste noravinnj av aill si makt. mæn jo meir hainn blåste jo tættar trakk mainn frakken ruinnt se. å te sjluitt ga noravinnj opp. då sjinte sola fram så gåitt å varnt. å straks tok mainn a se frakken. å så mått noravinnj innjrøm at sola va deinn stærkaste a dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1980 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 18
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 0 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student Utdanning: 5
Egen beskrivelse av dialekten:
Normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: bankansatt
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 4
2. far
Yrke: landbrukssjef
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8