Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos13001


  nos13001
Bygstad Kommune: Gaular Fylke: Sogn og Fjordane Tabu.0-region: 13
Opptaksdato: 14.11.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""no:4_GA%PIndn_= O "su:la ""c__CEklA um "k_hEm A d{i sO "PA: dn_= ""st{4_0_GkAst@ dO "k_hOm: de {in "mAn: ""go:@nd@ m {in "PA_+4m "f4Ak: pO "se:g d{i PA4_0t ""?e:nig um At dEn su "f2s`t k}n@ fO "mAn:n_= til O tA "?A:P seg "f4Ak_h:@n PA4_0t ""4eknA sOm den ""st{4_0kAst@ AP d{i so ""blo:st@ ""nu:4_GA%PIndn_= AP "?Al: si "mAkt men des "m{i4 hAn ""blo:st@ des ""t_h{t_h:Ar@ "t4Ak_h: "mAn:n_= "f4Ak_h:@n "4}nt seg O til "sist g_0A ""nu_o:4A%PIndn_= "up_h: dO "s`{in "su:la "f4Am su "gO_ht_h: O "PA4mt o "st4Aks tuk "mAn:n_= "frAk_h:@n "A:P seg O "so: mOt:@ ""nu:4_GA%PIndn_= "?in:%42m:\@ At "su:lA "PA:dn_= ""st{4_0kAst@ A_kP d{_ki_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravindn å sola kjekla om kem a dæi så va dn stærkaste. då kåmm de æin mann gående m æin varm frakk på seg. dæi vart enig om at den so føsjt kunne få mann til å ta av seg frakken vart rekna såm den stærkaste av dæi. so blåste noravindn av all si makt. men dess mæir han blåste dess tættare trakk mann frakken runt seg. å til sist ga noravindn opp. då sjæin sola fram so gått å varmt å straks tok mann frakken av seg. å så måtte noravindn innrømme at sola vadn stærkaste av dæi.
Informantdata:
Fødselsår: 1979 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 18
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: Utdanning: student
Egen beskrivelse av dialekten:
Gjennomsnittleg, ungdommeleg.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: butikkselger
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3-4
2. far
Yrke: banksjef
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 5

Dialektprøve nos13002


  nos13002
Brekke Kommune: Gulen Fylke: Sogn og Fjordane Tabu.0-region: 13
Opptaksdato: ..2000
XSAMPA:
[ ""nu:4_GA%vIndn_= O "su:lA ""k4ANlA um "k_hem AP %4{I su "vA: 4En ""st{4_0kAst@ dO "kom {In "mAn: ""go:And@ m@ {In "vA4m "f4Ak: pO "sE:_kM\_0 d{I vAt_- ""{Inig@ um At dEn suF "fyst k}ne fO ""mAnn_= t@ O tA_k "A_k:v sE "f4Ak:@n %vA:\ dEn ""st{4_0kA_0st AP "d{_kI_0 "su: "ble:s ""nu:4A%vIndn_= ?Av "?Al: sI "mAk_ht_h mEn ju "m{I4 An "blE:s ju ""t_het:A4@ "d4u:g "mAn:n_= "f4Ak:@n "4unt sEM\_0 O tE "sl}t: mOt:\@ ""nu:4A%vIndn_= jE "up:_h "dO: "s`{In "su:lA "f4Am sO "gOt:_h O "vA4mt At "mAnn_= "st4Aks mOt:\@ tA "A_k:v sE "f4Ak:@n O "su: mOt:\@ ""nu:4A%vIndn_= "In:%42m:\@ At "su:lA vA d{_kn ""sT{_k4_0kA_kst@_k "A_k:v d{_kI_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravindn å sola krangla om kemm av ræi so va ren stærkaste. då kåmm æin mann gåande me æin varm frakk på seg. dæi vart æinige om at den som fyst kunne få mann te å ta av se frakken va den stærkast av dæi. so bles nuravindn av al si makt. men jo mæir an bles ju tettare drug mann frakken ront seg å te slutt måtte nuravindn je up. då sjæin sula fram så gått å varmt at mann straks måtte ta av se frakken. å so måtte nuravindn innrømme at sula va dæn stærkaste av dæi.
Informantdata:
Fødselsår: 1970 Kjønn: F Alder til sted: 3 Alder fra sted: 16
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): NEI
Yrke: stipendiat Utdanning: 10
Egen beskrivelse av dialekten:
Normalisert i forhold til de mest markerte språkdraga (spesielt diftongering av lang å), men likevel ikke ulik ungdommen sin talemåte på staden.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: bankassistent
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3
2. far
Yrke: tømrer
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3