Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos21001


  nos21001
Kommune: Fylke: Telemark Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: ..2000 (V)
XSAMPA:
[""nu:r`A%Pin:\ O "su:r`A ""k4ANr`A um "hOk:@n A "rum: sm_= "PA: dn_= ""st{4kA_kst@_k dA "k_hOm: de {in "mAn: ""go:Ans me {n "PA4m "f4Ak: pO "se_ki_k dum br`æi ""?e:ni@ "um: At "den: sOm "fyst kun:@ "fo: "mAn: te ""t_hA A se "f4Ak:@n sku ""jel:@ f{ r`en ""st{4kAst@ "A_k: 4_ku_km_k sO "br`e:s ""nu:r`A%Pin:\ A ?Al: si "mAk_ht_h m{n t_he "m{i4 An "br`e:s t_he ""t_het:{4@ "d4u:g "mAn:n_= "f4Ak:@n "runt seM\ O te "sist "gA: ""nu:r`A%Pin:n_= "up_= dA "s`{in "su:r`A "f4Am: sO "gOt_h: O "PAn`t`_h O "mAn:n_= "d4u:g me "{in "goN "A: se "frAk:@n O "so: ""mOt:_h@ ""nu:r`A%Pin:n_= "me:%je:\ A_kt "su:r`A "PA: dn_= ""st{4kAst@ "A_k: 4_ku_km_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinn å sola krangla omm håkken a rom sm va dn stærkaste. da kåmm de æin mann gåans me æn varm frakk på sei. dom blæi enie omm at denn såm fyst konne få mann te ta a se frakken sku jelle fær den stærkaste a rom. så bles nolavinn a all si makt. mænn te mæir an bles te tettare drog mann frakken ront seg. å te sist ga nolavinn opp. da sjæin sola framm så gått å varnt. å mann drog me æin gong a se frakken. å så måtte nolavinn meje at sola va dn stærkaste a rom.
Informantdata:
Fødselsår: 1968 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 17
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: Musiker Utdanning:
Egen beskrivelse av dialekten:
Foreldre/foresatte:
1.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):
2.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):

Dialektprøve nos21005


  nos21005
Fyresdal Kommune: Fyresdal Fylke: Telemark Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: 09.01.2001 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin:\n_= O "su:la ""k4ANlA um "kPen: AP %d_-{i sOF "PA: d_-@n ""st{4_0kAst@ "do: "kOm: d@ En "mAn: ""gANgAnd@ m@ {n "PA4m@ "f4Ak:@ pO %se:\g d{i bl{I ""?e:nig@ um At d{n sOF "fys: %k_hun:\@ fO "mAn:@n t@ O ""t_hA:k AP s@ "f4AC:@n %sk}l:@ ""4eknAs fe4 E_~n ""st{4kAst AP %d_-EI "so: "blu:s ""nu:4A%Pin:\n_= AP "Al: si "mAk_ht_h m@n tI "m{i hAn "blu:s tI ""t_het:A4@ "d4u:g "mAn:@n "f4AC:@n "4unt seM\_0 O tI "s_-l_0}t: ""mOt:@ ""nu:4A%Pin:\n_=? %je:\ "up:_h "d_0o: "s`{in "su:la "f4Am: sO "g2_ht: O "PA4mt At "mAn:n_= me "?{i "gON ""mOt:@ ""t_hA:k@ "A:P s@ "f4AC:@n O "so: ""mOt:@ ""nu:4A%Pin:\n_= "Pe:%CEn_-:@ ?At "su:la "PA: d@n ""st{4_0kA_kst AP "D{_kI_0]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola krangla om kvenn av dæi såm va denn stærkaste. då kåmm de en mann gangande me æn varme frakke på seg. dæi blæi enig om at dæn såm fyst kunne få mannen te å tak av se frakkjen skulle reknas fer den stærkast av dei. så blos noravinn av all si makt. men ti mæi han blos ti tettare drog mannen frakkjen ront seg. å ti sjlutt måtte noravinn je opp. då sjæin sola fram så gøtt å varmt at mann me æi gång måtte take av se frakkjen. å så måtte noravinn vekjenne at sola va den stærkast av dæi.
Informantdata:
Fødselsår: 1948 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: husmor/barnehageassistent Utdanning: 1,5
Egen beskrivelse av dialekten:
Litt midt imellom brei og utprega. Passar meg vel for å normalisere. Dette forstår eg som at ein brukar bokmålsord i vanleg tale.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: gårdbruker/husmor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. far
Yrke: gårdbruker/tømmerhogger
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): kurs i møbelsnekring