Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos21001


  nos21001
Kommune: Fylke: Telemark Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: ..2000 (V)
XSAMPA:
[""nu:r`A%Pin:\ O "su:r`A ""k4ANr`A um "hOk:@n A "rum: sm_= "PA: dn_= ""st{4kA_kst@_k dA "k_hOm: de {in "mAn: ""go:Ans me {n "PA4m "f4Ak: pO "se_ki_k dum br`æi ""?e:ni@ "um: At "den: sOm "fyst kun:@ "fo: "mAn: te ""t_hA A se "f4Ak:@n sku ""jel:@ f{ r`en ""st{4kAst@ "A_k: 4_ku_km_k sO "br`e:s ""nu:r`A%Pin:\ A ?Al: si "mAk_ht_h m{n t_he "m{i4 An "br`e:s t_he ""t_het:{4@ "d4u:g "mAn:n_= "f4Ak:@n "runt seM\ O te "sist "gA: ""nu:r`A%Pin:n_= "up_= dA "s`{in "su:r`A "f4Am: sO "gOt_h: O "PAn`t`_h O "mAn:n_= "d4u:g me "{in "goN "A: se "frAk:@n O "so: ""mOt:_h@ ""nu:r`A%Pin:n_= "me:%je:\ A_kt "su:r`A "PA: dn_= ""st{4kAst@ "A_k: 4_ku_km_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinn å sola krangla omm håkken a rom sm va dn stærkaste. da kåmm de æin mann gåans me æn varm frakk på sei. dom blæi enie omm at denn såm fyst konne få mann te ta a se frakken sku jelle fær den stærkaste a rom. så bles nolavinn a all si makt. mænn te mæir an bles te tettare drog mann frakken ront seg. å te sist ga nolavinn opp. da sjæin sola framm så gått å varnt. å mann drog me æin gong a se frakken. å så måtte nolavinn meje at sola va dn stærkaste a rom.
Informantdata:
Fødselsår: 1968 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 17
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: Musiker Utdanning:
Egen beskrivelse av dialekten:
Foreldre/foresatte:
1.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):
2.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):

Dialektprøve nos21002


  nos21002
Lillehammer Kommune: Lillehammer Fylke: Oppland Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: ..2000 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin:\ O "su:r`A ""Cekr`A ?Om "Pem A dem sOF "PA n`_= ""st{4kest@ "dA: "k_hOm: de n "mAn: ""gO:n@ %me:\ n "PA4m "frAk_h: pO s{I di be ""?e:ni Om At "den: sOF "f2s`: %k}n:\@ fO "mAn: te ""t_hA: A s{ "f4Ak_h:@n %sk}l:\@ ""jel:@ fO ""st{4_0k@4@ n dn_= ""And4@ "sO: ""br`o:st@ ""nu:4A%Pin:\n_= AP "Al: sin "mAkt men des "me:4 Am ""br`o:st@ des ""t_het:4@ "tr\_0Ak: "mAn:n_= "f4Ak:@ "4}nt s{ O tI "sis: "g_0A: ""nu:4A%Pin:\n_= "Op_h: "dA: ""s`int@ "su:r`A "f4Am: sO "gOt: O "PAn`t` O "st4Aks "t_hu:k "mAn:n_= "A: s{ "f4Ak_h:@n O_k "so_k: mOt:@ ""nu:4A%Pin: "in:42m:\@ A_kt "su:r`A "PA: d`n`_= ""st{4k@st@_k "A_k: Dem]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola kjekla åm vem a dem såm var dn stærkeste. da kåmm de n mann gåene me n varm frakk på sæi. di ble eni åm at denn så føsjt kunne få mann te ta a sæ frakken skulle jelle får stærkere enn den andre. så blåste noravinn av all sin makt. men dess mer am blåste dess tettere trakk mann frakken runt sæ. å ti sist ga noravinn åpp. da sjinte sola fram så gått å varnt å straks tok mann a sæ frakken. å så måtte noravinn innrømme at sola var dn stærkeste a dem.
Informantdata:
Fødselsår: 1972 Kjønn: F Alder til sted: 5 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): NEI
Yrke: doktorgradsstudent Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: tømrer
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3
2. far
Yrke: hjelpepleier
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 5

Dialektprøve nos21003


  nos21003
Dovre Kommune: Lesja Fylke: Oppland Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: .08.1997 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:r`A%PiJ:\ O "su:r`@ ""k4ANl@ um "k_hem sOm PA ""st{4_0kAst "dA: "kOm: de n "mAJ: gOn me n "PA4m "f4A_hk_h: pO %se d2m PAt` ""e:nig }m At "deJ: sOm "fyst k}J: fO "mAJ: te ""t_hO tO se "f4A_hk_h:@n sk}L ""jeL:@ fO4 O P{4A ""st{4_0kA4%En: d@n ""And4@ "so: "br`{:s ""nu:r`A%PiJ: sO "st{_ht`_h n_= ""k_h}n:A m@n t_he "m{i n` "br`{:s te ""t_he_ht:{4@ ""t4{kt@ "mAJ: "f4A_hk:@n "4unt se O te "Sl}_ht: g_0A ""nu:r`A%PiJ: "}_hp: "dA: "Sein "su:r`e "f4Am sO "gO_ht: O "PAn`t` O me "?eJ: "gON ""hAd:@ "mAJ: "t_ho: se "f4A_hk:@n O "so: mOt@ ""nu:r`A%PiJ: "iJ:%42m:\@ At "su:r`e PA deJ ""st{4_0kAst@ %t_hO d2m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinnj å sole krangle åm kem såm va stærkast. da kåmm de n mainn gån me n varm frakk på se. døm vart enig um at deinn såm fyst kuinn få mainn te tå tå se frakken skuill jeille får å værra stærkar enn den andre. så blæs nolavinn så stært n kunna. men te mæir n blæs te tettære trækte mainn frakken ront se. å te sjlutt ga nolavinnj upp. da sjein sole fram så gått å varnt å me einn gong hadde mainn tå se frakken. å så måtte nolavinn innrømme at sole va deinn stærkaste tå døm.
Informantdata:
Fødselsår: 1965 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: gardbruker Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Utprega, bevisst dialektbruker.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: pensjonert husmor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 2
2. far
Yrke: pensjonert maskinentrepenør
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 2

Dialektprøve nos21004


  nos21004
Dokka Kommune: Nordre Land Fylke: Oppland Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: 08.12.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nur`A%Pin:\n_= O "su:r`A ""k4ANr`@ um "hOk:@n %t_hA:\ D@m sm_= "PA: d`n`_= ""st{4k@st@ dA "k_hOm: d@ n "mAn: ""go:@n@ "me: n_= "PA4m "f4Ak: pO s{i dum PAt` ""e:ni um:\ At "den: sOF "f2s`t %k_h}n:\@ fO "mAn:n_= t@ ""t_hA: tA s@ "f4Ak:@n sk} ""jel:@ f2 d`n`_= ""st{4k@st@ %tA_k:\ Dum sO "br`e:s ""nu:r`A%Pin:\ tA_k "?Al: si "mAk_ht_h men ju "me: n` "br`e:s ju ""t_het:\@4@ ""t4{kt@ "mAn:n_= "f4Ak:@n "4}nt s{i O te "s`l_0_-}t: ""mOt:@ ""nu:r`A%Pin:\ ""ji: up d_0A "s`{in "su:r`A "f4Am: sO "gOt: O "PAn`t` At "mAn:n_= %mOt:\@ ""t_hA: tA s@ "f4Ak:@n me "Ein "guN O "so: %mOt:\@ ""nu:r`A%Pin:\ "in:%42m:\@ At "su:r`A PA d`n`_= ""st{4k@st@ "t_hA: Dum]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinn å sola krangle omm håkken ta dom sm var dn stærkeste. da kåmm de n mann gåene me en varm frakk på sæi. dom vart eni omm at denn såm føsjt kunne få mann te ta ta se frakken sku jelle før dn stærkeste ta dom. så bles nolavinn ta all si makt. men jo mer n bles jo tettere trækte mann frakken runt sæi. å te sjlutt måtte nolavinn ji opp. da sjæin sola framm så gått å varnt at mann at mann måtte ta ta se frakken me æin gong. å så måtte nolavinn innrømme at sola var dn stærkeste ta dom.
Informantdata:
Fødselsår: 1957 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: professor Utdanning: dr.philos.
Egen beskrivelse av dialekten:
I forhold til jamnaldrende på Dokka, er jeg ikke brei, men heller ikke spesielt normalisert. Det er relativt få trekk som jeg er bevisst på at jeg permanent har lagt vekk (særlig spørreord av ulike slag. Tror jeg ville gli lett inn i miljøet på Dokka som ganske genuin- hva nå det er idag.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: tidligere kontoransatt i helsetjenesten.
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): realskole og handelsskole
2. far
Yrke: tidligere selvstendig næringsdrivende- regnskapsfirma.
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): realskole

Dialektprøve nos21005


  nos21005
Fyresdal Kommune: Fyresdal Fylke: Telemark Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: 09.01.2001 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin:\n_= O "su:la ""k4ANlA um "kPen: AP %d_-{i sOF "PA: d_-@n ""st{4_0kAst@ "do: "kOm: d@ En "mAn: ""gANgAnd@ m@ {n "PA4m@ "f4Ak:@ pO %se:\g d{i bl{I ""?e:nig@ um At d{n sOF "fys: %k_hun:\@ fO "mAn:@n t@ O ""t_hA:k AP s@ "f4AC:@n %sk}l:@ ""4eknAs fe4 E_~n ""st{4kAst AP %d_-EI "so: "blu:s ""nu:4A%Pin:\n_= AP "Al: si "mAk_ht_h m@n tI "m{i hAn "blu:s tI ""t_het:A4@ "d4u:g "mAn:@n "f4AC:@n "4unt seM\_0 O tI "s_-l_0}t: ""mOt:@ ""nu:4A%Pin:\n_=? %je:\ "up:_h "d_0o: "s`{in "su:la "f4Am: sO "g2_ht: O "PA4mt At "mAn:n_= me "?{i "gON ""mOt:@ ""t_hA:k@ "A:P s@ "f4AC:@n O "so: ""mOt:@ ""nu:4A%Pin:\n_= "Pe:%CEn_-:@ ?At "su:la "PA: d@n ""st{4_0kA_kst AP "D{_kI_0]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola krangla om kvenn av dæi såm va denn stærkaste. då kåmm de en mann gangande me æn varme frakke på seg. dæi blæi enig om at dæn såm fyst kunne få mannen te å tak av se frakkjen skulle reknas fer den stærkast av dei. så blos noravinn av all si makt. men ti mæi han blos ti tettare drog mannen frakkjen ront seg. å ti sjlutt måtte noravinn je opp. då sjæin sola fram så gøtt å varmt at mann me æi gång måtte take av se frakkjen. å så måtte noravinn vekjenne at sola va den stærkast av dæi.
Informantdata:
Fødselsår: 1948 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: husmor/barnehageassistent Utdanning: 1,5
Egen beskrivelse av dialekten:
Litt midt imellom brei og utprega. Passar meg vel for å normalisere. Dette forstår eg som at ein brukar bokmålsord i vanleg tale.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: gårdbruker/husmor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. far
Yrke: gårdbruker/tømmerhogger
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): kurs i møbelsnekring

Dialektprøve nos21006


  nos21006
Stange Kommune: Stange Fylke: Hedmark Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: ..2001 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:r`A%PIn:\ ?O "su:r`A ""k4ANr`@ um "Ok:@n %t_hA:\ dum sm_= "PA: d`n`_= ""st{4k@st@ "dA: "k_hOm: d@ n "man: ""go:@n@s "mE: eI "PA4m "f4Ak: pO %sEI dum PAt` ""e:ni um:\ At "han: sOF "fyst %k_h}n:\@ "fo: "man:A tl_= O ""t_hA: tA sEI "f4Ak:@n sk}l@ ""FA:4A dn_= ""st{4k@sT@ %tA:\ dum %sO:\ "br`e:s ""nu:r`A%PIn:\ ta "al_G: si "mAk_ht_h mEn dI "me:4 ham "br`e:s dI ""t_het:\@4@ ""t4Ak: "man: "f4Ak:A "4}nt sEI O te "s`l_0_-}t: %mOt:\@ ""nu:r`A%Pin:\ je "up_h: "d_0A: "s`E:n_G "su:r`A "f4Am: sO "gOt: O "PA:t` At "man: "st4Aks mOt@ ""t_hA: tA sEI "f4Ak:A O "so: %mOt:\@ ""nu:r`A%PIn:\ "In:%42m:\@ At "su:r`A "PA: d`n`_= ""st{4k@st@ "t_hA: dum]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinn å sola krangle åm åkken ta dåmm sm va rdrn stærkeste. da kåmm de n mann gåenes me ei varm frakk på sei. dom vart eni om at hann såm fyst konne få manna tl å ta ta sei frakken skolle vara dn stærkeste ta dom. så bles nolavinn ta all si makt. men di mer ham bles di tetere trak mann frakka runt sei. å te slutt måtte nolavinn je opp. da sjen sola framm så gått å vart at mann straks måtte ta ta sei fraka. å så måtte nolavinn innrømme at sola va rdrn stærkeste ta domm.
Informantdata:
Fødselsår: 1979 Kjønn: M Alder til sted: 7 Alder fra sted: 0
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student Utdanning: 6,5
Egen beskrivelse av dialekten:
Har en noe breiere måte å snakke på i forhold til folk hjemmefra. Gutta snakker dialekt mens jentene snakker penere, mer østlandsk.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: advokatsekretær
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 4
2. far
Yrke: adjunkt
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8

Dialektprøve nos21007


  nos21007
Støa Kommune: Trysil Fylke: Hedmark Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: 14.09.2001 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:r`A%PIn: @ "su:r`A ""k4ANr`@ um %h2k:@n %t_ho:\ d@m sm_= "PA: d`n`_= ""st{4k@st@ "dA: "k_hOm: d@ n_= "mAn: ""go:n_=@s "me: n_= "PA4m "f4Ak: pO sE d2m PAt` ""e:ni@ %u? A%?um:\ ?At "dEn: sOF "f2s`t %k_h}n:\@ fO "mAn: t@ ""t_hA: tO sE "f4Ak:@n ""sk}l:@ br`I ""4{kn@ f{4 O ""PA:4A n ""st{4k@st@ %tO:\ dEm sO "br`e:s ""nu:r`A%PIn:\ tA "?Al: si "mAk_ht_h men dIs "me:4 An "br`e:s dIs ""t_het:A "d_-r\u: "mAnn: "f4Ak:@n "4}nt sE O tEl_G "sIst ""mOt:@ ""nu:r`A%PIn:\ ""ji: up "dA: "s`E:n "su:r`A "f4Am: sO_+ "g2t: O "Pan`t` At "mAn_+: "st4Aks mOt:\@ ""t_hA: tO s@ "f4Ak:@n O "so: %mOt:\@ ""nu:r`A%Pin:\ "In:%42m:\@ ?At "su:r`A PA d`n`_= ""st{4k@st@ "t_hO: D@m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinn e sola krangle om høkken tå dem sm va rdrn stærkeste. da kåmm de n man gånes me n varm frakk på se. døm vart enie o a om at den såm føsjt kunne få mann te ta tå se frakken skulle bli rækne fær å vara n stærkeste tå dem. så bles nolavinn ta all si makt. men dis mer an bles dis tetta rdro mann frakken runt se å tel sist måtte nolavinn ji opp. da sjen sola fram så gøtt å varnrt at man straks måtte ta tå se frakken. å så måtte nolavinn innrømme at sola va rdrn stærkeste tå dem.
Informantdata:
Fødselsår: 1940 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: operasjonssykepleier, men utdannet faglærer og veileder. Utdanning: 11
Egen beskrivelse av dialekten:
Ordinært.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: gårdbruker/husmor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 1
2. far
Yrke: gårdbruker/skogsarbeider
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0

Dialektprøve nos21008


  nos21008
Tynset sentrum Kommune: Tynset Fylke: Hedmark Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: 21.09.2001 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin:\n_= O "su:r`A ""k4ANr`A Om "PEm A dEm sOF "PA: n`@ ""sT{4kE_kst@_k d_0A "k_hOm: de @n "mAn: ""gO:n_=@_k %m_kE_k:\ n_= "PAr\m "fr\Ak_h: pO "s{_kI_k di br`E ""?e:ni ?Om At "d_0En: sOF "f2S:t_-_h k_h}n@ %fO:\ "mAn:n_= tl_= O ""t_hA: A s{ "f4Ak_h:@n sk}l@ ""jel:@ fO d`n`_= ""st{4_0k@sT A %DE_km_k sO ""br`o:st@ ""nu:4A%Pin:\n_= AP "Al_G: sIn "mAxt_h men ju "me:4 hAm ""br`o:st@ ju ""t_het:4@ "t4Ak: "mAn:n_= "f4Ak:@n "4}nt s{I O_k tI "Sl_-}t_h: mOt@ ""nu:4A%Pin:\n_= je "?Op_h: "dA: ""Sint@ "su:r`A "f4Am: s@ "gOt_h: O "PA4mt_h Sl_-Ik At "mAn:n_= "st4Aks mOt@ tA "?A: s{ "f4Ak:@n O_k "so: mOt:@ ""nu:4A%Pin: "in:42m:\@_k A_kT "su:r`A "PA: r`@n ""sT{4k@st A_kP D@_km_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
ikke ferdig
Informantdata:
Fødselsår: 1974 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 0 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: avdelingsingeniør Utdanning: 10
Egen beskrivelse av dialekten:
Snakker meget normalisert bokmål med noen få dialektinnslag. Østlandsk. Veldig ulik dialekten på hjemstedet.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: lærer
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 10
2. far
Yrke: lærer
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8

Dialektprøve nos21009


  nos21009
Lomnes Kommune: Rendalen Fylke: Hedmark Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: 24.09.2001 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:r`a%PIJ:\ O "su:r`a_k ""k4aNr`@ um "Ok:@n tO d2m sOm "PA: d`EJ ""st{4_0kE_kst@ "d_0A: "k_hO_km: dE IJ "maJ: ""go:n@_ks %m_kE IJ "f4Ak_h: pO_k "s{_kI_k d2_km PA_kt` ""e_k:ni_k O_km At "d_0EJ: sOF "f2s`:t_-_h k_h}n@ %fO:\ "maJ:\ tel_j O ""t_hA: tO sE "f4Ak_h:@n sk}l_j@ ""P{:4A_k DEJ ""st{_k4_0k@sT@ "t_ho: D@_km_k sO "br`A:s ""nu:r`A%PIJ: tO "?aL sI "mAk_ht_h mIJ ju_k "me_k:4 @m "br`A:s ju ""t_het:4@ "dru: "ma_kJ: "f4Ak:@n "4}_-Jc sE O te "s`l_-}_hc: mOt@_k ""nu:r`A%PIJ:\ "jI_k: u_kp_h "d_0A: "s`E:n "su:r`A sO "gOc: O "Pan`t`_h At "ma_knJ: mOt@ ""t_hA tO sE "f4A_kk:@n m@ %IJ:\ "gON: O_k "dA: mOt@ ""nu:r`A%PIJ:\ "?iJ:%42m:\@_k AT "su:r`A "PA: r`EJ ""st{_k4_0k@_kst@_k "t_ho: D@_km_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
Informantdata:
Fødselsår: 1935 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 15
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: musikkpedagog Utdanning: 8
Egen beskrivelse av dialekten:
Typisk for min aldersgruppe.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: organist
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3
2. far
Yrke: gårdbruker
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0