Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos21006


  nos21006
Stange Kommune: Stange Fylke: Hedmark Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: ..2001 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:r`A%PIn:\ ?O "su:r`A ""k4ANr`@ um "Ok:@n %t_hA:\ dum sm_= "PA: d`n`_= ""st{4k@st@ "dA: "k_hOm: d@ n "man: ""go:@n@s "mE: eI "PA4m "f4Ak: pO %sEI dum PAt` ""e:ni um:\ At "han: sOF "fyst %k_h}n:\@ "fo: "man:A tl_= O ""t_hA: tA sEI "f4Ak:@n sk}l@ ""FA:4A dn_= ""st{4k@sT@ %tA:\ dum %sO:\ "br`e:s ""nu:r`A%PIn:\ ta "al_G: si "mAk_ht_h mEn dI "me:4 ham "br`e:s dI ""t_het:\@4@ ""t4Ak: "man: "f4Ak:A "4}nt sEI O te "s`l_0_-}t: %mOt:\@ ""nu:r`A%Pin:\ je "up_h: "d_0A: "s`E:n_G "su:r`A "f4Am: sO "gOt: O "PA:t` At "man: "st4Aks mOt@ ""t_hA: tA sEI "f4Ak:A O "so: %mOt:\@ ""nu:r`A%PIn:\ "In:%42m:\@ At "su:r`A "PA: d`n`_= ""st{4k@st@ "t_hA: dum]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinn å sola krangle åm åkken ta dåmm sm va rdrn stærkeste. da kåmm de n mann gåenes me ei varm frakk på sei. dom vart eni om at hann såm fyst konne få manna tl å ta ta sei frakken skolle vara dn stærkeste ta dom. så bles nolavinn ta all si makt. men di mer ham bles di tetere trak mann frakka runt sei. å te slutt måtte nolavinn je opp. da sjen sola framm så gått å vart at mann straks måtte ta ta sei fraka. å så måtte nolavinn innrømme at sola va rdrn stærkeste ta domm.
Informantdata:
Fødselsår: 1979 Kjønn: M Alder til sted: 7 Alder fra sted: 0
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student Utdanning: 6,5
Egen beskrivelse av dialekten:
Har en noe breiere måte å snakke på i forhold til folk hjemmefra. Gutta snakker dialekt mens jentene snakker penere, mer østlandsk.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: advokatsekretær
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 4
2. far
Yrke: adjunkt
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8

Dialektprøve nos21007


  nos21007
Støa Kommune: Trysil Fylke: Hedmark Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: 14.09.2001 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:r`A%PIn: @ "su:r`A ""k4ANr`@ um %h2k:@n %t_ho:\ d@m sm_= "PA: d`n`_= ""st{4k@st@ "dA: "k_hOm: d@ n_= "mAn: ""go:n_=@s "me: n_= "PA4m "f4Ak: pO sE d2m PAt` ""e:ni@ %u? A%?um:\ ?At "dEn: sOF "f2s`t %k_h}n:\@ fO "mAn: t@ ""t_hA: tO sE "f4Ak:@n ""sk}l:@ br`I ""4{kn@ f{4 O ""PA:4A n ""st{4k@st@ %tO:\ dEm sO "br`e:s ""nu:r`A%PIn:\ tA "?Al: si "mAk_ht_h men dIs "me:4 An "br`e:s dIs ""t_het:A "d_-r\u: "mAnn: "f4Ak:@n "4}nt sE O tEl_G "sIst ""mOt:@ ""nu:r`A%PIn:\ ""ji: up "dA: "s`E:n "su:r`A "f4Am: sO_+ "g2t: O "Pan`t` At "mAn_+: "st4Aks mOt:\@ ""t_hA: tO s@ "f4Ak:@n O "so: %mOt:\@ ""nu:r`A%Pin:\ "In:%42m:\@ ?At "su:r`A PA d`n`_= ""st{4k@st@ "t_hO: D@m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinn e sola krangle om høkken tå dem sm va rdrn stærkeste. da kåmm de n man gånes me n varm frakk på se. døm vart enie o a om at den såm føsjt kunne få mann te ta tå se frakken skulle bli rækne fær å vara n stærkeste tå dem. så bles nolavinn ta all si makt. men dis mer an bles dis tetta rdro mann frakken runt se å tel sist måtte nolavinn ji opp. da sjen sola fram så gøtt å varnrt at man straks måtte ta tå se frakken. å så måtte nolavinn innrømme at sola va rdrn stærkeste tå dem.
Informantdata:
Fødselsår: 1940 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: operasjonssykepleier, men utdannet faglærer og veileder. Utdanning: 11
Egen beskrivelse av dialekten:
Ordinært.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: gårdbruker/husmor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 1
2. far
Yrke: gårdbruker/skogsarbeider
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0

Dialektprøve nos21008


  nos21008
Tynset sentrum Kommune: Tynset Fylke: Hedmark Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: 21.09.2001 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin:\n_= O "su:r`A ""k4ANr`A Om "PEm A dEm sOF "PA: n`@ ""sT{4kE_kst@_k d_0A "k_hOm: de @n "mAn: ""gO:n_=@_k %m_kE_k:\ n_= "PAr\m "fr\Ak_h: pO "s{_kI_k di br`E ""?e:ni ?Om At "d_0En: sOF "f2S:t_-_h k_h}n@ %fO:\ "mAn:n_= tl_= O ""t_hA: A s{ "f4Ak_h:@n sk}l@ ""jel:@ fO d`n`_= ""st{4_0k@sT A %DE_km_k sO ""br`o:st@ ""nu:4A%Pin:\n_= AP "Al_G: sIn "mAxt_h men ju "me:4 hAm ""br`o:st@ ju ""t_het:4@ "t4Ak: "mAn:n_= "f4Ak:@n "4}nt s{I O_k tI "Sl_-}t_h: mOt@ ""nu:4A%Pin:\n_= je "?Op_h: "dA: ""Sint@ "su:r`A "f4Am: s@ "gOt_h: O "PA4mt_h Sl_-Ik At "mAn:n_= "st4Aks mOt@ tA "?A: s{ "f4Ak:@n O_k "so: mOt:@ ""nu:4A%Pin: "in:42m:\@_k A_kT "su:r`A "PA: r`@n ""sT{4k@st A_kP D@_km_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
ikke ferdig
Informantdata:
Fødselsår: 1974 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 0 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: avdelingsingeniør Utdanning: 10
Egen beskrivelse av dialekten:
Snakker meget normalisert bokmål med noen få dialektinnslag. Østlandsk. Veldig ulik dialekten på hjemstedet.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: lærer
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 10
2. far
Yrke: lærer
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8

Dialektprøve nos21009


  nos21009
Lomnes Kommune: Rendalen Fylke: Hedmark Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: 24.09.2001 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:r`a%PIJ:\ O "su:r`a_k ""k4aNr`@ um "Ok:@n tO d2m sOm "PA: d`EJ ""st{4_0kE_kst@ "d_0A: "k_hO_km: dE IJ "maJ: ""go:n@_ks %m_kE IJ "f4Ak_h: pO_k "s{_kI_k d2_km PA_kt` ""e_k:ni_k O_km At "d_0EJ: sOF "f2s`:t_-_h k_h}n@ %fO:\ "maJ:\ tel_j O ""t_hA: tO sE "f4Ak_h:@n sk}l_j@ ""P{:4A_k DEJ ""st{_k4_0k@sT@ "t_ho: D@_km_k sO "br`A:s ""nu:r`A%PIJ: tO "?aL sI "mAk_ht_h mIJ ju_k "me_k:4 @m "br`A:s ju ""t_het:4@ "dru: "ma_kJ: "f4Ak:@n "4}_-Jc sE O te "s`l_-}_hc: mOt@_k ""nu:r`A%PIJ:\ "jI_k: u_kp_h "d_0A: "s`E:n "su:r`A sO "gOc: O "Pan`t`_h At "ma_knJ: mOt@ ""t_hA tO sE "f4A_kk:@n m@ %IJ:\ "gON: O_k "dA: mOt@ ""nu:r`A%PIJ:\ "?iJ:%42m:\@_k AT "su:r`A "PA: r`EJ ""st{_k4_0k@_kst@_k "t_ho: D@_km_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
Informantdata:
Fødselsår: 1935 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 15
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: musikkpedagog Utdanning: 8
Egen beskrivelse av dialekten:
Typisk for min aldersgruppe.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: organist
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3
2. far
Yrke: gårdbruker
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0