Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos21002


  nos21002
Lillehammer Kommune: Lillehammer Fylke: Oppland Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: ..2000 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin:\ O "su:r`A ""Cekr`A ?Om "Pem A dem sOF "PA n`_= ""st{4kest@ "dA: "k_hOm: de n "mAn: ""gO:n@ %me:\ n "PA4m "frAk_h: pO s{I di be ""?e:ni Om At "den: sOF "f2s`: %k}n:\@ fO "mAn: te ""t_hA: A s{ "f4Ak_h:@n %sk}l:\@ ""jel:@ fO ""st{4_0k@4@ n dn_= ""And4@ "sO: ""br`o:st@ ""nu:4A%Pin:\n_= AP "Al: sin "mAkt men des "me:4 Am ""br`o:st@ des ""t_het:4@ "tr\_0Ak: "mAn:n_= "f4Ak:@ "4}nt s{ O tI "sis: "g_0A: ""nu:4A%Pin:\n_= "Op_h: "dA: ""s`int@ "su:r`A "f4Am: sO "gOt: O "PAn`t` O "st4Aks "t_hu:k "mAn:n_= "A: s{ "f4Ak_h:@n O_k "so_k: mOt:@ ""nu:4A%Pin: "in:42m:\@ A_kt "su:r`A "PA: d`n`_= ""st{4k@st@_k "A_k: Dem]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola kjekla åm vem a dem såm var dn stærkeste. da kåmm de n mann gåene me n varm frakk på sæi. di ble eni åm at denn så føsjt kunne få mann te ta a sæ frakken skulle jelle får stærkere enn den andre. så blåste noravinn av all sin makt. men dess mer am blåste dess tettere trakk mann frakken runt sæ. å ti sist ga noravinn åpp. da sjinte sola fram så gått å varnt å straks tok mann a sæ frakken. å så måtte noravinn innrømme at sola var dn stærkeste a dem.
Informantdata:
Fødselsår: 1972 Kjønn: F Alder til sted: 5 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): NEI
Yrke: doktorgradsstudent Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: tømrer
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3
2. far
Yrke: hjelpepleier
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 5

Dialektprøve nos21003


  nos21003
Dovre Kommune: Lesja Fylke: Oppland Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: .08.1997 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:r`A%PiJ:\ O "su:r`@ ""k4ANl@ um "k_hem sOm PA ""st{4_0kAst "dA: "kOm: de n "mAJ: gOn me n "PA4m "f4A_hk_h: pO %se d2m PAt` ""e:nig }m At "deJ: sOm "fyst k}J: fO "mAJ: te ""t_hO tO se "f4A_hk_h:@n sk}L ""jeL:@ fO4 O P{4A ""st{4_0kA4%En: d@n ""And4@ "so: "br`{:s ""nu:r`A%PiJ: sO "st{_ht`_h n_= ""k_h}n:A m@n t_he "m{i n` "br`{:s te ""t_he_ht:{4@ ""t4{kt@ "mAJ: "f4A_hk:@n "4unt se O te "Sl}_ht: g_0A ""nu:r`A%PiJ: "}_hp: "dA: "Sein "su:r`e "f4Am sO "gO_ht: O "PAn`t` O me "?eJ: "gON ""hAd:@ "mAJ: "t_ho: se "f4A_hk:@n O "so: mOt@ ""nu:r`A%PiJ: "iJ:%42m:\@ At "su:r`e PA deJ ""st{4_0kAst@ %t_hO d2m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinnj å sole krangle åm kem såm va stærkast. da kåmm de n mainn gån me n varm frakk på se. døm vart enig um at deinn såm fyst kuinn få mainn te tå tå se frakken skuill jeille får å værra stærkar enn den andre. så blæs nolavinn så stært n kunna. men te mæir n blæs te tettære trækte mainn frakken ront se. å te sjlutt ga nolavinnj upp. da sjein sole fram så gått å varnt å me einn gong hadde mainn tå se frakken. å så måtte nolavinn innrømme at sole va deinn stærkaste tå døm.
Informantdata:
Fødselsår: 1965 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: gardbruker Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Utprega, bevisst dialektbruker.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: pensjonert husmor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 2
2. far
Yrke: pensjonert maskinentrepenør
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 2

Dialektprøve nos21004


  nos21004
Dokka Kommune: Nordre Land Fylke: Oppland Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: 08.12.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nur`A%Pin:\n_= O "su:r`A ""k4ANr`@ um "hOk:@n %t_hA:\ D@m sm_= "PA: d`n`_= ""st{4k@st@ dA "k_hOm: d@ n "mAn: ""go:@n@ "me: n_= "PA4m "f4Ak: pO s{i dum PAt` ""e:ni um:\ At "den: sOF "f2s`t %k_h}n:\@ fO "mAn:n_= t@ ""t_hA: tA s@ "f4Ak:@n sk} ""jel:@ f2 d`n`_= ""st{4k@st@ %tA_k:\ Dum sO "br`e:s ""nu:r`A%Pin:\ tA_k "?Al: si "mAk_ht_h men ju "me: n` "br`e:s ju ""t_het:\@4@ ""t4{kt@ "mAn:n_= "f4Ak:@n "4}nt s{i O te "s`l_0_-}t: ""mOt:@ ""nu:r`A%Pin:\ ""ji: up d_0A "s`{in "su:r`A "f4Am: sO "gOt: O "PAn`t` At "mAn:n_= %mOt:\@ ""t_hA: tA s@ "f4Ak:@n me "Ein "guN O "so: %mOt:\@ ""nu:r`A%Pin:\ "in:%42m:\@ At "su:r`A PA d`n`_= ""st{4k@st@ "t_hA: Dum]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinn å sola krangle omm håkken ta dom sm var dn stærkeste. da kåmm de n mann gåene me en varm frakk på sæi. dom vart eni omm at denn såm føsjt kunne få mann te ta ta se frakken sku jelle før dn stærkeste ta dom. så bles nolavinn ta all si makt. men jo mer n bles jo tettere trækte mann frakken runt sæi. å te sjlutt måtte nolavinn ji opp. da sjæin sola framm så gått å varnt at mann at mann måtte ta ta se frakken me æin gong. å så måtte nolavinn innrømme at sola var dn stærkeste ta dom.
Informantdata:
Fødselsår: 1957 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: professor Utdanning: dr.philos.
Egen beskrivelse av dialekten:
I forhold til jamnaldrende på Dokka, er jeg ikke brei, men heller ikke spesielt normalisert. Det er relativt få trekk som jeg er bevisst på at jeg permanent har lagt vekk (særlig spørreord av ulike slag. Tror jeg ville gli lett inn i miljøet på Dokka som ganske genuin- hva nå det er idag.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: tidligere kontoransatt i helsetjenesten.
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): realskole og handelsskole
2. far
Yrke: tidligere selvstendig næringsdrivende- regnskapsfirma.
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): realskole