Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos12001


  nos12001
Eggesbøneset Kommune: Herøy Fylke: Møre og Romsdal Tabu.0-region: 12
Opptaksdato: ..1999 (H)
XSAMPA:
[ %nO:4_GA"vIndI O "su:lA ""c__CAnt4_GA om "k_hen:_j tA %d{i su vA ""st{4_0_GkAst %dO:\ "k_hum: dE EJ "mAJ: ""go:An_jd_j@ me__IJ "vA4_Gm@ "f4_GAk_h: pO sI d{I vA4_0_Gt ""sAmd@ um Ate "deJ: su kund@ fO "mAJ:I "t_hI: O tA "t_hA sI "f4_GAc__CI "fyst vA ""st{4_0_GkA4_G En_j "hiJ: "su: "ble:s %no:4_GA"vIndI tA "?AL: si "mAk_ht_h men tI "m{i4_G AJ "ble:s tI ""t_het:A4_G@ "d4_Gu:g "mAJ:I "f4_GAc__CI "4_Gunt sI O tI "sl}t_h: "g_0A: %no:4_GA"vIndI "up_h: "do: s`{in "su:lA "fr_GAm: su "gOt_h: O "vAr_Gm_0t_h O "mAJ:I tu "t_hA: sI "f4_GAc__CI "fur_0_Gt_h O "su: mOt:@ %no:4_GA"vIndI "ve:%go:\ Ate "su:lA %vA:\ ""st{r_0_GkAst_h]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nåravindi å sola kjantra om ken ta ræi såmm va stærkast. då komm de æin mainn gåande me inj varme frakk på se. dæ vart samde om ate deinn so konde få mainni te å ta ta se fratkji fyst va stærkar einn hinnj. so bles nåravindi ta aill si makt. men ti mæir ainn bles ti tettare drog mainni fratkji ront se å ti slutt ga nåravindi opp. då sjæin sola fram so gått å varmt å mainni to ta si fratkji fort. å so måtte nåravindi vegå ate sola va stærkast.
Informantdata:
Fødselsår: 1970 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: doktorgradsstipendiat Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Sånn ca. slik som andre.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: lærar
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 5
2. far
Yrke: bilrustforebygger
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0

Dialektprøve nos12002


  nos12002
Flåte Kommune: Skodje Fylke: Møre og Romsdal Tabu.0-region: 12
Opptaksdato: 19.12.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4_GA%Pin:\ O "su:lA ""k4_GANlA um "k_h{n A 4_G{i sOF %PA: 4_G{n ""st{4_0_Gk{st@ dA "k_hOm: de n "mAn: ""go:{n@ me F "PA4_Gm "f4_GAk_h: pO se d{i blE ""?e:ni "?um: At "d{n: sOF "f2s`t_- %k_h}n:\@ fO "mAn: til O "t_hA: AP s@ "f4_GAk:@n sk} ""j{l:@ fO r`{n ""st{4_0_GkAst@ A 4_G{i sO ""blo:st@ ""nu:4_GA%Pin:\n_= AP "?Al_j:\ si "mAk_ht_h O ju "m{i4_G Am ""blo:st@ ju ""t_h{t:\{4_G@ ""t4_G{kt@ "mAn: "f4_GAk:@ "4_G}nt se O til "s`l}t_h:\ %mOt:\@ ""nu:4_GA%Pin:\ "ji: up_h dA "s`{in "su:lA "f4_GAm sO "gOt: O "PA4_Gmt O "st4_GAks %mOt:\@ "mAn: ""t_hA: AP s@ "f4_GAk:\En O "so: %mOt:\e ""nu:4_GA%Pin:\n_= "?in:\%4_G2m:\@ At "su:lA PA 4_G{n ""st{4_0_GkAst@ "A: 4_G{i]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola krangla om kæn a ræi såmm va ræn stærkæste. da kåmm de en mann gåæne me n varm frakk på se. dæi bleeni om at dænn såm føsjt kunne få mann til å ta av se frakken sku jælle få len stærkaste a ræi. så blåste noravindn av all si makt å jo mæir am blåste jo tættare trækte mann frakke runt se. å til sjlutt måtte noravinn ji opp. da sjæin sola fram så gått å varmt å straks måtte mann ta av se frakken. å så måtte noravinn innrømme at sola va ræn stærkaste a ræi.
Informantdata:
Fødselsår: 1973 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: stipendiat Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Lett normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: omsorgs-/miljøarbeider
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. far
Yrke: bedriftseier/snekker
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3

Dialektprøve nos12003


  nos12003
Sætre Kommune: Ørsta Fylke: Møre og Romsdal Tabu.0-region: 12
Opptaksdato: 14.12.2000 (H)
XSAMPA:
[ %nu:\4_GA"PindE O "su:lA ""k4_GANlA um "k_hEn tA "4_G{i su %PA: dn_= ""st{4_0_GkAstE_k dO "k_hOm: de n %mAn:\ ""go:AndE me {in "PA4_GmE "f4_GAk_h: pO %sE_kI_k "d{i PA4_0_Gt ""{inig@ %um:\ At %d{n:\ su "fyst %k_hun:\e_k fO "mAn:e te O ""t_hA: tO se "f4_GAk:e %sk}l:\e ""jElde fO4_G en ""st{4_GkAste %t_hA_k:\ 4_G{_kI_k su ""blo:st@ %nu:\4_GA"Pinde tA "Al: si "mAk_ht_h mEn di "m{i4_G An ""blo:ste di ""t_het:\A4_Ge ""t4_Gekte "mAn:e "f4_GAk:e "4_Gunt se_kI_k O te "sl}t: %mOt:\e %nu:\4_GA"Pinde "ji: %up_h:\ "d_0o: %S{in "su:lA "f4_GAm: su "gOt_h: O "PA4_Gmt O "mAn:e %mOt:\e "st4_GAks @_k: "t_hA: tO se "f4_GAk:e O "su: %mOt:\e %nu:\4_GA"Pinde ""in:\%4_G2m:\e At "su:lA %PA:\ dn_= ""st{4_0_GkAste "tA: 4_G{_ki_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinde å sola krangla om ken ta ræi so va dn stærkaste. då kåmm de n mann gåande me æin varme frakk på sei. dæi vart æinige om at dæn so fyst konne få manne te å ta tå se frakke skulle jælde får en stærkaste ta ræi. so blåste noravinde ta all si makt. men di mæir an blåste di tettare trekte manne frakke ront sei. å te slutt måtte noravinde ji opp. då sjæin sola fram so gått å varmt. å manne måtte straks ta tå se frakke. å so måtte noravinde innrømme at sola va dn stærkaste ta ræi.
Informantdata:
Fødselsår: 1975 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 21
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Ganske gjennomsnittlig.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: lærer/rektor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 6
2. far
Yrke: lærer/rektor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 6