Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos12001


  nos12001
Eggesbøneset Kommune: Herøy Fylke: Møre og Romsdal Tabu.0-region: 12
Opptaksdato: ..1999 (H)
XSAMPA:
[ %nO:4_GA"vIndI O "su:lA ""c__CAnt4_GA om "k_hen:_j tA %d{i su vA ""st{4_0_GkAst %dO:\ "k_hum: dE EJ "mAJ: ""go:An_jd_j@ me__IJ "vA4_Gm@ "f4_GAk_h: pO sI d{I vA4_0_Gt ""sAmd@ um Ate "deJ: su kund@ fO "mAJ:I "t_hI: O tA "t_hA sI "f4_GAc__CI "fyst vA ""st{4_0_GkA4_G En_j "hiJ: "su: "ble:s %no:4_GA"vIndI tA "?AL: si "mAk_ht_h men tI "m{i4_G AJ "ble:s tI ""t_het:A4_G@ "d4_Gu:g "mAJ:I "f4_GAc__CI "4_Gunt sI O tI "sl}t_h: "g_0A: %no:4_GA"vIndI "up_h: "do: s`{in "su:lA "fr_GAm: su "gOt_h: O "vAr_Gm_0t_h O "mAJ:I tu "t_hA: sI "f4_GAc__CI "fur_0_Gt_h O "su: mOt:@ %no:4_GA"vIndI "ve:%go:\ Ate "su:lA %vA:\ ""st{r_0_GkAst_h]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nåravindi å sola kjantra om ken ta ræi såmm va stærkast. då komm de æin mainn gåande me inj varme frakk på se. dæ vart samde om ate deinn so konde få mainni te å ta ta se fratkji fyst va stærkar einn hinnj. so bles nåravindi ta aill si makt. men ti mæir ainn bles ti tettare drog mainni fratkji ront se å ti slutt ga nåravindi opp. då sjæin sola fram so gått å varmt å mainni to ta si fratkji fort. å so måtte nåravindi vegå ate sola va stærkast.
Informantdata:
Fødselsår: 1970 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: doktorgradsstipendiat Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Sånn ca. slik som andre.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: lærar
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 5
2. far
Yrke: bilrustforebygger
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0

Dialektprøve nos11001


  nos11001
Elnesvågen Kommune: Fræna Fylke: Møre og Romsdal Tabu.0-region: 11
Opptaksdato: ..2000 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PiJ:\ O "su:r`A ""k4ANr`A um "k_hAm tO "D{i so "PA: DEJ ""st{s`kAst@_k %dO:\ "k_hom de {J "mAJ: ""go:@nEs m{ J_= "PA4F "f4Ak_h: po %sE:\ d{i PArt ""?e:ni om At "d{J: so "f2s`t_- %k_huJ:\@ fO ~mA:J t@ ""t_hA: tO sE "f4AC:IJ PA ""st{s`kA4 EJ ""And4IJ "su: "br`E:s ""nu:4A%PiJ:\ tO "?AL si "mAk_ht_h m{n t_hE "m{: n`_= "br`E:s tEs ""t_het_h:A4@ "t4Ak ~mAJ:_= "f4AC:IJ "4}Jc sE O te "s`l_-}t_h g_0A ""nu:4A%PiJ:\ "up_h: "dO: "s`{:n "su:r`A "f4Am: "so: %gOt_h:\ O "PA4mt O mE "?{J_G: "gON: tuk ~mAJ:_= %t_ho:\ sE "f4AC:IJ O "so: mOt@ ""nu:4A%PiJ:\ "?iJ:%42m:\@ @t "su:r`A %PA:\ EJ ""st{s`kAst@ to "d{i]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å sola krangla om kam tå dæi så va dein stæsjkaste. då kåmm de ænj mainn gåenes mæ nj varm frakk på se. dæi vart eni åm at dæinn så føsjt kuinne få mainn te ta tå se frakjiin va stæsjkar enj andrinj. so bles noravinnj tå aill si makt. mæn te mæ rn bles tess tettare trakk mainn frakjinj ruintj se å te sjlut ga noravinnj opp. då sjæn sola fram så gått å varmt å me ænnj gång tok mainn tå se frakjinnj. å så måtte noravinnj innjrømme at sola va ennj stæsjkaste tå dæi.
Informantdata:
Fødselsår: 1978 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: Student Utdanning: 6
Egen beskrivelse av dialekten:
Snakker bredere enn de fleste ungdommer jeg gikk på skole med fordi de bor i sentrum.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: gardbruker
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 1
2. far
Yrke: gardbruker
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0

Dialektprøve nos11002


  nos11002
Naas, Eide Kommune: Eide Fylke: Møre og Romsdal Tabu.0-region: 11
Opptaksdato: .04.2001 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PiJ:\ O "su:r`A ""k4Angr`A um "k_h{m: tO %{m:\ sO PA ""st{s`kA_kst "dA: "kOm: de {n "mAJ: ""go:An mE {F "PA4m "f4Ak: pO sE d{F PAt` ""?e:ni um At %d{J:\ sOF "f2s` %k}J:\@ fO ~mA:J te O ""t_hA: tO sE "f4Ak:@n PAt` ""r\{NnA sOm ""st{4_0kA_kst tO {_km sO ""br`o:st@ ""nu:4A%PiJ:\ tO "?AL: si "mAk_ht_h m{n ju "m{:4 n_= ""br`o:st@ j_ku ""t_het:@ %t4Ak:\ ~mA:J "f4Ak:@n "4}Jc s@_k te "s`l_-}c_h: g_0A ""nu:4A%PiJ:\ "up_h: %dA:\ "s`{:n "su:r`A "f4Am: sO "gOt: O "PAn`t` O ~mA:J ""t_hu:k tO se "f4Ak:@n me "?{_~:n_G gO_~N O "so: mOt@ ""nu:4A%PiJ:\ "?iJ:%42m:\ At "su:r`A_k P_kA ""st{4_0kAst]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å sola krangla om kæmm tå æmm så va stæsjkast. da kåmm de æn mainn gåan mæ n varm frakk på sæ. dæm vart eni om at dæinn såm føsjt kuinne få mainn te å ta tå se frakken vart rægna såm stærkast tå æm. så blåste noravinnj tå aill si makt. mæn jo mæ rn blåste jo tetta trakk mainn frakken ruintj se. te sjlut ga noravinnj opp. da sjæn sola fram så gått å varnt å mainn tok tå se frakken me æn gång. å så måtte noravinnj innjrømm at sola va stærkast.
Informantdata:
Fødselsår: 1978 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student Utdanning: 4
Egen beskrivelse av dialekten:
Litt normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: møbelsyerske
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 2
2. far
Yrke: uføretrygdet
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 6

Dialektprøve nos11003


  nos11003
Molde Kommune: Molde Fylke: Møre og Romsdal Tabu.0-region: 11
Opptaksdato: ..
XSAMPA:
[ ""nu:rA%Pin:\n_= O ""su:r`A ""k4ANr`A om "k_h{m A %d{m sOm PA ""st{4_0k@st "dA: %k_hOm:\ de n "mAn: ""go:@n@ %me:\ n "PA4m "f4Ak_h: pO "se: "d{m br`{i ""e:ni um At "d{n: sF_0_= "f2s`t %k_h}n:\e %fO:\ "mAn:n_= te O ""t_hA: A s{ "f4Ak_h:@n br`{ ""r{NnA sOm dn_= ""st{4_0k@st@ "A: D{m "so_k: ""br`o:st@ ""nu:4A%Pin:\n_= AP "Al: si "mAk_ht_h m{n @ "m{i4 hAm ""br`o:st@ de ""t_h{t:@4@ t4Ak: "mAn:n_= "f4Ak_h:@n "4}nt s@ O te "s`l_-}t_h: %g_0A:\ ""nu:rA%Pin:\ "up_h: dO "s`{in "su:r`A sO "gOt_h: O "PA4mt_h O "mAn:n_= ""t_hu:k A s{ "f4Ak_h:@n m@ "?e:N "AN: O "so: mOte ""nu:4A%Pin:\n_= "in:%42m:\@ At "su:r`A "PA: @n ""st{4k@st@ "A: D{m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola krangla åm kæm a dæm såm va stærkest. da kåmm de en mann gåene me n varm frakk på se. dæm blei eni om at dænn såm føsjt kunne få mann te å ta a sæ frakken blæ rægna såmm dn stærkeste av dæm. så blåste noravinn av all si makt. mæn e meir ham blåste de tættere trakk mann frakken runt se. å te slutt ga noravinn opp. då sjæin sola så gått å varmt å mann tok a sæ frakken me en gang. å så måtte noravinn innrømme at sola va dn stærkeste av dæm.
Informantdata:
Fødselsår: Kjønn: Alder til sted: Alder fra sted:
Foreldre/foresatte med samme dialekt: Representativ dialektbruker (egenvurdering):
Yrke: Utdanning:
Egen beskrivelse av dialekten:
Foreldre/foresatte:
1.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):
2.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):

Dialektprøve nos12002


  nos12002
Flåte Kommune: Skodje Fylke: Møre og Romsdal Tabu.0-region: 12
Opptaksdato: 19.12.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4_GA%Pin:\ O "su:lA ""k4_GANlA um "k_h{n A 4_G{i sOF %PA: 4_G{n ""st{4_0_Gk{st@ dA "k_hOm: de n "mAn: ""go:{n@ me F "PA4_Gm "f4_GAk_h: pO se d{i blE ""?e:ni "?um: At "d{n: sOF "f2s`t_- %k_h}n:\@ fO "mAn: til O "t_hA: AP s@ "f4_GAk:@n sk} ""j{l:@ fO r`{n ""st{4_0_GkAst@ A 4_G{i sO ""blo:st@ ""nu:4_GA%Pin:\n_= AP "?Al_j:\ si "mAk_ht_h O ju "m{i4_G Am ""blo:st@ ju ""t_h{t:\{4_G@ ""t4_G{kt@ "mAn: "f4_GAk:@ "4_G}nt se O til "s`l}t_h:\ %mOt:\@ ""nu:4_GA%Pin:\ "ji: up_h dA "s`{in "su:lA "f4_GAm sO "gOt: O "PA4_Gmt O "st4_GAks %mOt:\@ "mAn: ""t_hA: AP s@ "f4_GAk:\En O "so: %mOt:\e ""nu:4_GA%Pin:\n_= "?in:\%4_G2m:\@ At "su:lA PA 4_G{n ""st{4_0_GkAst@ "A: 4_G{i]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola krangla om kæn a ræi såmm va ræn stærkæste. da kåmm de en mann gåæne me n varm frakk på se. dæi bleeni om at dænn såm føsjt kunne få mann til å ta av se frakken sku jælle få len stærkaste a ræi. så blåste noravindn av all si makt å jo mæir am blåste jo tættare trækte mann frakke runt se. å til sjlutt måtte noravinn ji opp. da sjæin sola fram så gått å varmt å straks måtte mann ta av se frakken. å så måtte noravinn innrømme at sola va ræn stærkaste a ræi.
Informantdata:
Fødselsår: 1973 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: stipendiat Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Lett normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: omsorgs-/miljøarbeider
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. far
Yrke: bedriftseier/snekker
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3

Dialektprøve nos12003


  nos12003
Sætre Kommune: Ørsta Fylke: Møre og Romsdal Tabu.0-region: 12
Opptaksdato: 14.12.2000 (H)
XSAMPA:
[ %nu:\4_GA"PindE O "su:lA ""k4_GANlA um "k_hEn tA "4_G{i su %PA: dn_= ""st{4_0_GkAstE_k dO "k_hOm: de n %mAn:\ ""go:AndE me {in "PA4_GmE "f4_GAk_h: pO %sE_kI_k "d{i PA4_0_Gt ""{inig@ %um:\ At %d{n:\ su "fyst %k_hun:\e_k fO "mAn:e te O ""t_hA: tO se "f4_GAk:e %sk}l:\e ""jElde fO4_G en ""st{4_GkAste %t_hA_k:\ 4_G{_kI_k su ""blo:st@ %nu:\4_GA"Pinde tA "Al: si "mAk_ht_h mEn di "m{i4_G An ""blo:ste di ""t_het:\A4_Ge ""t4_Gekte "mAn:e "f4_GAk:e "4_Gunt se_kI_k O te "sl}t: %mOt:\e %nu:\4_GA"Pinde "ji: %up_h:\ "d_0o: %S{in "su:lA "f4_GAm: su "gOt_h: O "PA4_Gmt O "mAn:e %mOt:\e "st4_GAks @_k: "t_hA: tO se "f4_GAk:e O "su: %mOt:\e %nu:\4_GA"Pinde ""in:\%4_G2m:\e At "su:lA %PA:\ dn_= ""st{4_0_GkAste "tA: 4_G{_ki_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinde å sola krangla om ken ta ræi so va dn stærkaste. då kåmm de n mann gåande me æin varme frakk på sei. dæi vart æinige om at dæn so fyst konne få manne te å ta tå se frakke skulle jælde får en stærkaste ta ræi. so blåste noravinde ta all si makt. men di mæir an blåste di tettare trekte manne frakke ront sei. å te slutt måtte noravinde ji opp. då sjæin sola fram so gått å varmt. å manne måtte straks ta tå se frakke. å so måtte noravinde innrømme at sola va dn stærkaste ta ræi.
Informantdata:
Fødselsår: 1975 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 21
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Ganske gjennomsnittlig.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: lærer/rektor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 6
2. far
Yrke: lærer/rektor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 6

Dialektprøve nos08002


  nos08002
Gjøra Kommune: Sunndal Fylke: Møre og Romsdal Tabu.0-region: 08
Opptaksdato: .11.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin: O "su:r`A ""C{kr`A um "k_hAJ: tO "d{m sO "PA: deJ:\ ""st{4_0kAst "dA: k_hum de {n "mAJ: ""gAN:AJ me {n "h{it "f4Ak: pO se d{m PAt` ""eni um At "deJ:\ sO "f2s:t k}J: fO ~mAJ: te O ""hA: tO se "f4AC:@n sk}L "gA: f{4 O ""PA4:A ""st{4_0kA4 eJ:\ deJ:\ "And@4 sO "br`e:s ""nu:4APin:\ tO "?AL si "mAkt m{J t_j_he ~m{i4 hAJ "br`e:s t_he ""t_het_h:A4 "t4{kt ~mAJ: "f4AC:@n "4unt se O te "s`l}c: "gA: ""nu:4A%Pin:\ "up_h: "dA: "s`t`{in "su:r`A "f4Am: sO "gOt_h: O "hec_h: O "st4Aks hA ~mAJ: "t_ho: se "f4AC:@n O "so: mOt: ""nu:4A%Pin:\ "iJ:\%42m:\ At "su:r`A "PA deJ:\ ""st{4_0kAst "t_ho: D{m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola kjækla om kainn tå dæm så va deinn stærkast. da kom de æn mainn gangainn me æn hæit frakk på se. dæm vart eni om at deinn så føst kuinn få mainn te å ha tå se frakkjen skuill ga fær å varra stærkar einn deinn ander. så bles noravinn tå aill si makt. mænn te mæir hainn bles te tettar trækt mainn frakkjen ront se. å te sjlutt ga noravinn opp. da sjtæin sola fram så gått å heitt å straks ha mainn tå se frakkjen. å så mått noravinn innjrøm at sola va deinn stærkast tå dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1956 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 27
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: Førstekonsulent Utdanning: Doktorgrad
Egen beskrivelse av dialekten:
Vanleg for "innfødde" øverbygger i den generasjonen. Kan ha enkelte innslag frå mor mi (Øksendal).
Foreldre/foresatte:
1. Mor
Yrke: Husmor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 1
2. Far
Yrke: Vegarbeidar
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0