Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos08001


  nos08001
Asserøy Kommune: Bjugn Fylke: Sør-Trøndelag Tabu.0-region: 08
Opptaksdato: ..1999 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:r`A%PiJ:\ O "su:r`A ""k4ANr`A um "k_h{m tO "D{m sOF "PA: deJ ""st{4_0kAstn_= "dA: "k_hum: de {n "mAJ: ""go:\AnEs me n "PA4m "frAk:_h p_hO s{ d{m PAt` "e:ni "um: At "d{J: sOF "f6St k}J "fO: ~mAJ: te O ""t_hA: tO s{ "frAk:@n skuL "j{Ls "f9 ""St_-{4_0kA4 eJ deJ ""AJ:@n` "sO: "br`Ost ""nu:r`APiJ:\ tO "?AL: si "mAkt m{n des "m{i4 hAJ:\ "br`Ost des ""t_het:A4 "t4Ak:_h ~mAJ: "f4Ak:_h@n "4}J:c s{ O te "Sl_-}c: "g_0A: ""nu:r`A%PiJ:\ "up:_h "dA "S{in "su:r`A "f4Am sO "gOt:_h O "PA4mt O "st4Aks t_huk ~mAJ: "t_ho: s{ "f4Ak:@_kn O "sO: mOt ""nu:r`A%PiJ:\ ""iJ:\%42m:\ At "su:r`A PA DeJ:\ ""st{4kA_kstn_= "tO: D{_km]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinnj å sola krangla om kæm tå dæm såm va deinn stærkastn. da kom de æn mainn gåanes me æn varm frakk på sæ. dæm vart eni om at dæinn såm føsjt kuinn få mainn te å ta tå sæ frakken skoill gjæills før stærkar einn deinn ainnern. så blåst noravinnj tå aill si makt. mæn dess mæir hainn blåst dess tettar trakk mainn frakken ruinnt sæ. å te sjluitt ga nolavinnj opp. da sjæin sola fram så gått å varmt å straks tok mainn tå sæ frakken. å så mått nolavinnj innjrøm at sola va deinn stærkastn tå dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1965 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: stipendiat Utdanning: 13
Egen beskrivelse av dialekten:
normalisert
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: gårdbruker
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. far
Yrke: elektriker/linjeformann
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0

Dialektprøve nos09001


  nos09001
Trondheim Kommune: Trondheim Fylke: Sør-Trøndelag Tabu.0-region: 09
Opptaksdato: ..1999 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%vin: O "su:r`A? ""C{kr`A om "v{mA d{m soF "vA:dn_= ""st{4k@st@ dA kom de:n_= "mAn: go:@n@ me:n_= vA4m "f4Ak_h: po s{ d{FvArt ""e:ni om At "hAn sOFf2St_- k}n fO "mA:n_= t@ "t_hA:A s{ "f4Ak@n vAdn_= ""st{4k@stn_= "A:d{m SO "br`Ost ""nu:4A%vin: Av "?AL si "mAkt_h O ju "me:4An "br`Ost destu ""t_hEt:A4 t4Ak "mAn:n_= "f4Ak@n "4}nt s{ O te"Sl_-}t sO g_0A ""nu:4A%vin: up_h dA "Sein su:r`A f4Am so "gOt O "vA4mt O "st4Aks tuk ""mAnn_= A: s{ "f4Ak:@n O"so: mOt ""nu:4A%vin: "in42m At "su:r`A vA:dn_= ""st{4kAstn_= A:d{m ]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola kjækla om væm a dæm sm va dn stærkeste. da kåm de n mann gåene me n varm frakk på sæ. dæm vart eni åm at han såm føsjt kuinn få mann te å ta a sæ frakken va dn stærkestn a dæm. så blåst noravinn av all si makt å jo mer an blåst desto tettar trakk mann frakken runt sæ å te sjlutt så ga noravinn opp. da sjein sola fram så gått å varmt å straks tok mann a sæ frakken. å så mått noravinn innrøm at sola va dn stærkastn a dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1969 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 0
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: stipendiat Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Trondheim bymål, kanskje litt normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: bokhandlermedhjelper
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3,5
2. far
Yrke: undervisningsleder
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8

Dialektprøve nos10001


  nos10001
Fagerhaug Kommune: Oppdal Fylke: Sør-Trøndelag Tabu.0-region: 10
Opptaksdato: 19.12.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PeJ:\ O "su:r`A ""k4ANr`A um "kPAJ:\ sOF "PA: DeJ:\ ""st{4_0kAst ~t_ho:m "dA: "k_hum: @ {n "mAJ: ""gAN:AJ m@ {n "PA4m "f4Ak: pO %sE:\ %d{m "PAt` fo"l`ek_ht_h um At "deJ:\ sOF "f2st k}J %fO:\ ~mA:\J:\ te O ""t_hO:\ t:\O se "f4Ak:IJ sk}L ""PO4:O deJ ""st{4_0kA:st sO "br`e:s ""nu:4A%PeJ:\ "AL_0c J_= ""mAktA mIJ dI ~me:4 h\AJ "br`e:s di ""t_hec:A4 "t4ekt ~mAJ:\ "f4Ak:iJ "4uJ:c se O te "s`l_-}c: %mOt:\ ""nu:4A%PeJ:\ "je: s@ "dA: ""s`e:n "su:r`A "f4Am: sO "gOt: O "PA4mt At ~mAJ:\ mOt ""t_hO:\ t:\O s@ "f4Ak:@n "t4A:st O "so: mOt ""nu:4A%PeJ:\ ""gAN: me pO At "su:r`A "PA: DeJ ""st{4_0kAst ~t_ho:m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noraveinn å sola krangla om kvainn såm va deinn stærkast tåm. da kom e æn mainn gangainn me æn varm frakk på se. dæm vart forlekt om at deinn såm føst kuinn få mainn te å tå tå se frakkinj skuill vårrå deinn stærkast. så bles noraveinn aillt n makta. minnj di mer hain bles di teittar trekt mainn frakkinj roinnt se å te sjluitt mått noraveinn je se. da sjen sola fram så gått å varmt at mainn mått tå tå se frakken trast. å så mått noraveinn gang me på at sola va dein stærkast tåm.
Informantdata:
Fødselsår: 1947 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: førsteamanuensis Utdanning: topp
Egen beskrivelse av dialekten:
Fra brei til mye normalisert avhengig av samtalepartnar.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: lærar/husmor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 7
2. far
Yrke: bonde/bankfunksjonær
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 6

Dialektprøve nos09006


  nos09006
Orkanger Kommune: Orkdal Fylke: Sør-Trøndelag Tabu.0-region: 09
Opptaksdato: ..
XSAMPA:
[ ""nu:r`A%PiJ:\ O "su:r`A ""C{kr`A um "k_h{m tO D{m sOF "PA: deJ ""st{4kAstn_= dA "k_hum: de "e:n ""gO:An@s me en "PA4m ""frAk_h:@ "p_ho: s{ d{m PAt` ""?e:ni um At "hAJ: sOF "f2s`t kuJ: "fo: "mAJ: te O ""t_hA: tO s{ ""f4Ak_h:@n skuL "jeL: fO4 deJ ""T{4kAstn_= "so: "br`e:s ""nu:r`A%PiJ:\ tO "AL: si "mAk_ht_h m{n des "me:4 hAJ "br`e:s des ""t_het:A4 "t4{kt ~mAJ: ""f4Ak_h:@n "ruJc s{ O te "sist g_0A ""nu:r`A%PiJ:\ "up_h: "dA: "s`ein "su:r`A "f4Am sO "gOt_h: O "PA4mt O "st4Aks tuk ~mAJ: "t_ho: s{ ""f4Ak_h:@n O "so: mOt: ""nu:r`A%PiJ:\ "iJ:\%r2m:\ At "su:r`A "PA: deJ ""st{4kAst tO D{m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinnj å sola kjækla om kæm tå dæm såm va deinn stærkastn. da komm de en gåanes me en varm frakke på sæ. dæm vart eni om at hainn såm føsjt koinn få mainn te å ta tå sæ frakken skoill jeill får deinn stærkastn. så bles nolavinnj tå aill si makt. mæn dess mer hainn bles dess tettar trækt mainn frakken roint sæ. å te sist ga nolavinnj opp. da sjein sola fram så gått å varmt å straks tok mainn tå sæ frakken. å så mått nolavinnj innjrømm at sola va deinn stærkast tå dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1931 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 17
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: tannlege Utdanning: 7
Egen beskrivelse av dialekten:
Utprega.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: vevelærer/husmor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3
2. far
Yrke: advokat
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 7

Dialektprøve nos10002


  nos10002
Ree Kommune: Meldal Fylke: Sør-Trøndelag Tabu.0-region: 10
Opptaksdato: 02.11.2001 (H)
XSAMPA:
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
Informantdata:
Fødselsår: 1982 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): NEI
Yrke: Student Utdanning: 3
Egen beskrivelse av dialekten:
Eg snakkar noko meir konservativt/gammaldags enn jamnaldringane mine.
Foreldre/foresatte:
1. Mor
Yrke: Fysioterapeut
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 10
2. Far
Yrke: Gardbrukar
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8